Przetargi.pl
Dostawa i montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy oraz budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Tumska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 247 212 593 , fax. 247 212 593
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
  ul. Tumska 2
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 247 212 593, fax. 247 212 593
  REGON: 61028078600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pecleczyca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy oraz budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy oraz budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy poprzez: a)Demontaż istniejącego kotła oraz naczynia przeponowego i przekazanie urządzeń placówce KRUS, ul. Przedrynek 3 w Łęczycy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach. b)Wykonanie prac budowlanych polegających na: zainstalowaniu przegrody ażurowej z siatki ocynkowanej na konstrukcji stalowej, pomalowaniu ścian i sufitów z wyjątkiem ścian, na których położona jest glazura. c)Zainstalowanie nowego oświetlenia w technologii led. d)Zainstalowanie nowego kompaktowego węzła w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich jego urządzeń. e)Pomiar zużytej energii elektrycznej w czasie prac. f)Utrzymywanie porządku w trakcie wykonywania prac. g)Naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku prac związanych z realizacją zadania. h)Budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x48,3/110 mm od punktu PW (istniejące rurociągi preizolowane 2x88,9/160 mm) do punktu WD (budynek KRUS przy ul Przedrynek 3 w Łęczycy). Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych od punktu PW do punktu WD o łącznej długości L=8,0 m. Do budowy przyłącza ciepłowniczego przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji STANDARD z instalacją alarmową impulsową. i)montaż zaworów preizolowanych kulowych o średnicach odpowiednich dla przyłącza z rur preizlowanych. j) wykonanie, od strony przyłącza, odpowietrzenia o średnicy 15mm przed zaworami odcinającymi kulowymi. ł) wykonanie spinki cyrkulacyjnej o średnicy 15mm na przyłączu w pomieszczeniu węzła. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch zaworów kulowych spawanych o DN 40 w budynku przy ulicy Zachodniej 8 w Łęczycy oraz zamontowanie trzech pomp obiegowych BL 40/160-5,5/2 w kotłowni przy ulicy Dworcowej 5e w Łęczycy. Koszty wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania powyższego zadania, za wyjątkiem trzech pomp obiegowych BL 40/160-5,5/2, ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, których mowa w art. 45 ust. Pzp. Wymagania dotyczące wadium zgodnie z SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach