Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Lenie Wielkie - Płomiany

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza przetarg

 • Adres: 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 253 05 00 , fax. 54 2531006
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
  ul. Szkolna 1 1
  87-610 Dobrzyń nad Wisłą, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 253 05 00, fax. 54 2531006
  REGON: 00052743490991
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Lenie Wielkie - Płomiany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: * Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - 52,770 m3 * Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (mechanicznie) w ilości 75 kg na m2 - 791,550 t * Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 10 152,000 m2 * Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - 2 978,055 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach