Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6117100 , fax. 048 6142048
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Kozienice
  ul. Parkowa 5 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 048 6117100, fax. 048 6142048
  REGON: 00052374900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów oraz ich wywóz wraz z innymi materiałami pochodzącymi z budowy wraz z ich utylizacją ), - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - wykonanie nawierzchni (warstwy odsączającej, podbudów, nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm), - chodnik z płyt betonowych - płyty guzkowane, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa, - wykonanie stałej organizacji ruchu, - wymiana obudowy wraz z żarówkami na istniejących słupach, - regulacja pionowa studzienek, - podłoża pod kanały, - kanał deszczowy fi 200 i 300 wraz z uzbrojeniem, w tym: wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne oraz izolacją, - przecisk pod ulicą, - wykonanie robót pomocniczych, w tym: ? opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych oraz oznakowaniem ich na czas prowadzenia robót zgodnym z przepisami ? zabezpieczenie istniejących urządzeń kolidujących z zadaniem zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci (w miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie), ? roboty prowadzić pod nadzorem właścicieli sieci, ? przed włączeniem do sieci roboty podlegają odbiorowi przez właścicieli sieci i urządzeń, ? wywózka materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich utylizacja, ? wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót, ? próby wodne szczelności kanału, ? przejęcie na siebie odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami, - wymagane przez obowiązujące przepisy próby, badania, pomiary przebudowanych i remontowanych sieci oraz urządzeń, - kompleksową obsługę geodezyjną zachowując postanowienia Roz.M.G.P.iB. z dn.21.02.1995r (Dz. U. nr 25 poz.133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, w tym czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie, w tym: - prace przygotowawcze ( pomiary uzupełniające konieczne do realizacji zadania, domiary sytuacyjne, uściślenie rzędnych wysokościowych ), - prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy - wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przebiegu lokalizacji obiektu w szczególności: ¨ główne osie obiektu, ¨ charakterystyczne punkty, ¨ stałe punkty wysokościowe, ¨ brakujące uzupełnienia geodezyjne, - uczestniczenie w przekazaniu placu budowy i odbiorach robót, w tym częściowych, końcowym, gwarancyjnych i pogwarancajnych, - bieżąca obsługa geodezyjna budowy, na każde żądanie Wykonawcy robót - pomiary realizacyjne (w tym grubości poszczególnych warstw dla robót drogowych), bilansy robót ziemnych, - na żądanie wykonawcy i inwestora kontrolne pomiary elementów inwestycji, w tym przemieszczeń i odkształceń obiektów w terminach uzgodnionych z wykonawcą, - potwierdzenie wpisem do dziennika budowy wykonania czynności geodezyjnych, - przekazanie kopii szkiców tyczenia i kontroli położenia elementów inwestycji, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia - Zamawiającemu, Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru, - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów inwestycji, wraz z podziałem szczegółowym na rodzaj robót, średnice i ilości wykonanych robot w podziale na branże - wg wymagań inspektora nadzoru, - powykonawcza dokumentacja geodezyjno - kartograficzna obiektów w formie i zakresie przewidzianym wymaganymi przepisami obowiązującymi na dzień odbioru zadania, - przekazanie zamawiającemu 5 kompletów kopii mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z danymi dot. ilości robót z podziałem na branże, rodzaje robót, średnice, - współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego w tym z wykonawcą w zakresie przygotowania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla zadania , - wykonanie czynności geodezyjnych w okresie rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych, - dyspozycyjność, w tym poprzez kontakt telefonii komórkowej. Zakres robót został szczegółowo określony w załączonym do siwz załączniku nr 9, 10,11. 2. W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania i eksploatacji zadania, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do siwz , w tym do : - wykonania robót towarzyszących związanych z inwestycją - robót związanych z przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie realizacji zadania - w przypadku wystąpienia utrudnień - ich likwidacja ( demontaż ) oraz wykonania robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień ( w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem umowy ), roboty porządkowe, wywóz gruzu, gałęzi, karpin, dłużyc oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, wycinka krzewów i drzew, uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po prowadzonych robotach, na bieżąco porządkowanie teren po wykonanych robotach , zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny obiektu wraz z jego poszczególnymi elementami, - wykonania robót wynikających z charakteru inwestycji : zbliżenia z istniejącą siecią i urządzeniami (w tym ogrodzeniami) oraz prace przy czynnych urządzeniach prowadzić ręcznie pod nadzorem ich właścicieli, zabezpieczyć istniejące urządzenia i sieci sąsiadujące z robotami zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci, wyprzedzająco powiadomić właścicieli sieci i właścicieli sąsiadujących nieruchomości o terminie prowadzenia robót, - wykonania przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez obowiązujące w dacie przyjęcia przedmiotu umowy normy i inne przepisy podmiotowe, - prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją, - przez cały czas realizacji inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozienice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach