Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn, od km 6+580 do km 9+800 i drogi nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew, od km 9+291 do km 13+640, gminy: Cegłów i Mrozy, powiat miński, województwo mazowieckie

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7582891 , fax. 025 7582891
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7582891, fax. 025 7582891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatminski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn, od km 6+580 do km 9+800 i drogi nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew, od km 9+291 do km 13+640, gminy: Cegłów i Mrozy, powiat miński, województwo mazowieckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn, od km 6+580 do km 9+800 i drogi nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew, od km 9+291 do km 13+640, gminy: Cegłów i Mrozy, powiat miński, województwo mazowieckie. Droga nr 2231W przebiega przez gminy Latowicz, Cegłów i Mrozy i posiada klasę drogi zbiorczej. Zadanie przewiduje przebudowę odcinka drogi o długości 3.220,00mb. Na przedmiotowym odcinku droga nr 2231W krzyżuje się z drogą powiatową nr 2229W w kierunku Cegłowa oraz drogą powiatową nr 2242W w kierunku Siennicy. W ramach przebudowy droga zostanie poszerzona do normatywnych 6,00m po wcześniejszym wyrównaniu i wykonaniu podbudowy. Pobocza poszerzone zostaną do 1,25m. Ponadto wykonane będzie odwodnienie drogi poprzez udrożnienie rowów przydrożnych i odpowiednie wyprofilowanie korony jezdni. Na przebudowywanym odcinku wybudowane będą zatoki autobusowe. W ramach zadania wykonane zostaną chodniki jako dojścia do projektowanych zatok autobusowych. Zadanie obejmuje swym zakresem przebudowę trzech przepustów w km 7+480, w km 8+595,35 oraz w km 9+308, co pozwoli dostosować właściwości użytkowe obiektów do przeniesienia obciążeń klasy A wg PN-85/S-10030 oraz dostosować parametry geometryczne do przebudowywanej drogi. Na przepustach zostaną zamontowane stalowe bariery ochronne. W ramach zadania zostaną wykonane zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na drodze 2242W w ramach prac zostanie wykonane poszerzenie nawierzchni jezdni do szerokości 6,00m. Istniejąca nawierzchnia zostanie wyrównana masą mineralno-bitumiczną. Wykonana zostanie warstwa wiążąca i ścieralna. Uzupełnione zostaną pobocza z nadaniem im odpowiednich spadków w przekroju poprzecznym. Wykonane zostanie oznakowanie poziome. W ramach zadania w miejscu istniejącego skrzyżowania w miejscowości Kuflew zostanie wybudowane rondo na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew, 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew i 2231 W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn. Na rondzie zostaną wykonane przejścia dla pieszych z azylem, chodniki oraz nowa organizacja ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716313003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100); 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert. 3.W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu na konto Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Nr 71 1050 1823 1000 0023 1503 5531, a kserokopia dołączona do oferty, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4.Przy wadium wpłacanym w formie przelewu - polecenie przelewu musi być dokonane przez wykonawcę odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego. 5.Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, najpóźniej do dnia i godziny składania ofert, a potwierdzoną kserokopię załączyć w ofercie. Dokument taki winien uwzględniać zapisy art. 46, ust. 4a ustawy. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatminski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach