Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ciągu drogi nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy, od wsi Wiciejów do DPS w Mieni, dł. 350m

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7582891 , fax. 025 7582891
 • Data zamieszczenia: 2013-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7582891, fax. 025 7582891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatminski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ciągu drogi nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy, od wsi Wiciejów do DPS w Mieni, dł. 350m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ciągu drogi nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy, od wsi Wiciejów do DPS w Mieni, dł. 350m. Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, obejmują następujący zakres: - wykonanie chodnika, - remont istniejących zjazdów, - oczyszczenie przepustów, - odwodnienie drogi za pomocą wpustu deszczowego oraz ścieku i wyprowadzenie wody do rowów przydrożnych UWAGA!!! Wersja elektroniczna SIWZ na roboty budowlane na powyższe znajduje się na stronie internetowej zamawiającego http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Otwarte_postepowania/5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716313003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Otwarte_postepowania/5
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach