Przetargi.pl
Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytet Warszawski, Biuro Gospodarcze ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 552-03-46 , fax. 0-22 552-03-47
 • Data zamieszczenia: 2013-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski, Biuro Gospodarcze
  Krakowskie Przedmieście 26/28 26/28
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 552-03-46, fax. 0-22 552-03-47
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów ochronnych eksploatacyjnych instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach budowlanych zamawiającego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami . Ostatni tekst jednolity w Dz. U. 2006 Nr 156 poz.1118 z 2006.09.01 . Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje : badanie wyłączników różnicowo-prądowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia, pomiar oporności izolacji obwodów 1- i 3-fazowych) oraz instalacji odgromowej. Pomiary nie obejmują ochrony przeciwporażeniowej opraw lamp. Szacunkowe ilości gniazd znajdują się w SIWZ. Rzeczywiste dane należy oszacować w trakcie wizji lokalnej. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będą sprawdzone i przyjęte przez zamawiającego protokoły z wykonanych pomiarów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716313003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach