Przetargi.pl
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budowę ulicy Złotej na odcinku od ulicy Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie

Gmina Wołomin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7633000 , fax. 22 7633066
 • Data zamieszczenia: 2016-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wołomin
  ul. Ogrodowa 4 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7633000, fax. 22 7633066
  REGON: 01326964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budowę ulicy Złotej na odcinku od ulicy Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budowę ulicy Złotej na odcinku od ulicy Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie, obejmującymi następujący zakres: budowę jezdni o szerokości 6,00 m, nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego; budowę wyniesionego skrzyżowania z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm; budowę chodnika o szerokości 2,00 m, nawierzchnia kostka betonowa grub. 6 cm, fazowana, kolor szary; budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 3,00 m, nawierzchnia kostka betonowa grub. 6 cm, bez faz, kolor czerwony; przebudowę zjazdów, nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm fazowana kolor grafitowy; budowę kanalizacji deszczowej; budowę elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci progów zwalniających; przebudowę lub rozbiórkę urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z projektowanymi elementami ulicy; rozbiórkę krawężników, oporników, obrzeży, kolidujących z projektowaną budową ulicy; opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i wprowadzenie go na czas budowy; wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716313003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na zgłoszenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolomin.org; www.wolomin.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach