Przetargi.pl
Zakup i dostawa 112 komputerów stacjonarnych oraz 112 monitorów TFT dla Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 57-92-523 , fax. 0-22 57-92-524
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 57-92-523, fax. 0-22 57-92-524
  REGON: 00106485800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa 112 komputerów stacjonarnych oraz 112 monitorów TFT dla Ministerstwa Środowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy: 112 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 112 monitorów TFT dla Ministerstwa Środowiska. Wymieniony sprzęt komputerowy powinien być fabrycznie nowy. Ponadto, dostawa ww. sprzętu obejmować będzie: 1. dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego. 2. do ww. sprzętu dołączona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim. 3. na ww. sprzęt Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: - min. 24 miesięcznej na poszczególne jednostki komputerowe - min. 36 miesięcznej na monitory TFT Usunięcie wszelkich usterek w okresie gwarancyjnym nastąpi w przeciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Wykonawca dokona naprawy ww. sprzętu w miejscu dostawy. W przypadku, gdy nie jest możliwa naprawa w miejscu dostawy Wykonawca dokona odbioru i dostarczenia naprawionego sprzętu na własny koszt. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. Sprzęt komputerowy, monitory muszą spełniać wymogi zgodności ze specyfikacją ENERGY STAR lub równoważną. Jeżeli w niniejszej SIWZ zostaną użyte jakiekolwiek znaki towarowe lub nazwy producentów, należy traktować, że każdorazowo takiemu określeniu towarzyszy sformułowanie lub równoważny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach