Przetargi.pl
Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza przetarg pn.Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Żuromińskiego dla powierzchni około 1610,25 ha.

Starostwo Powiatowe Żuromin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6574700 , fax. 023 6573535
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe Żuromin
  Plac Piłsudskiego 4 4
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 023 6574700, fax. 023 6573535
  REGON: 13038184300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin-powiat.pl , www.zuromin-powiat.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza przetarg pn.Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Żuromińskiego dla powierzchni około 1610,25 ha.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Żuromińskiego dla powierzchni około 1610,25 ha. Usługa polega min. na wykonaniu: a) sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasów dla kompleksów powyżej 10 ha dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla terenu gmin: Kuczbork i Lubowidz na okres od 1 stycznia 2011r. do 31.12.2020r. ( 4 egzemplarze w postaci papierowej dla każdego obrębu oraz w postaci cyfrowej na nośniku CD-R) b) inwentaryzacja stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Kuczbork i Lubowidz na okres od 1 stycznia 2011r. do 31.12.2020r. ( 4 egzemplarze w postaci papierowej dla każdego obrębu oraz w postaci cyfrowej na nośniku CD-R) Powierzchnia opracowania obejmuje około 1610,25ha lasów i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o 10%.Wykaz obrębów geodezyjnych objętych realizacją wraz z powierzchnią leśną wynikającą z ewidencji gruntów przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do SIWZ. Uproszczone plany urządzenia lasu winny być wykonane zgodnie z: 1)ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j- Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz.435 z późn. zm.) 2)Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. z 2005 r. Nr 256 poz. 2151). 3)Zamawiający dostarczy nieodpłatnie wykonawcy po 2 egz. map ewidencyjnych gruntów z działkami leśnymi i działkami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Pozostałe egzemplarze map gospodarczych wykonawca wykona we własnym zakresie. 4)Zamawiający dostarczy nieodpłatnie wypisy z rejestru gruntów dla obiektów (wsi) objętych uproszczonym planem urządzeniowym i inwentaryzacją stanu lasu. 5)Wykonawca sporządzi dokumentację urządzeniową w 4 egzemplarzach. 6)Wykonawca sporządzi wykaz zmian w stosunku do rejestru gruntów, wszyty do każdego egzemplarza dokumentacji oraz 2 egz. wolne. 7)Wykonawca sporządzi wykaz gruntów przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia, a w terenie już zalesionych wg wsi w 2 egzemplarzach. 8)Wykonawca zorganizuje w gminie wyłożenie projektów urządzenia lasu do publicznego wglądu na okres 60 dni, odnotuje zastrzeżenia właścicieli lasów odnośnie ustaleń zawartych w planach, a w przypadku ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych przez właścicieli lasów do ustaleń zawartych w planach również pisemna odpowiedź odnośnie zgłoszonych zastrzeżeń (dla potrzeb wydania decyzji przez Starostę o ich uznaniu lub nie uznaniu). 9)Wykonawca uzyska opinię właściwego terytorialnie nadleśniczego oraz przygotuje wyjaśnienia do zastrzeżeń złożonych przez nadleśnictwo. 10)Plany i inwentaryzacje powinny być oprawione w oprawy twarde z kieszenią na mapy. 11)Uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu dla jednej miejscowości winny być oprawione razem w jednej oprawie. 12)Egzemplarze map przeznaczone dla Nadleśnictw winny być podklejone płótnem. Mapy gospodarcze należy pomalować kolorem właściwym dla poszczególnych gatunków. 13)Każdy egzemplarz mapy na odpowiedniej stronie ma zawierać wykaz oddziałów i pododdziałów występujących na danej mapie. 14)Wyciągi dla właścicieli lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia winny być sporządzone w jednym egzemplarzu. W przypadku współwłasności wyciąg winien być sporządzony dla każdego właściciela. 15)Wykonawca uzgodni z terenowo właściwym nadleśniczym: a)docelowe gospodarcze typy drzewostanów oraz orientacyjne składy gatunkowe upraw, b)rodzaje rębni, c)kategorie strefy zagrożenia przemysłowego. 16. Wykonawca wykona w/w zadania z materiałów własnych. 17.Ostateczny termin zakończenia prac (wraz z opinią wymaganą na podstawie art. 22 oraz potwierdzenia realizacji zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach) do dnia 30-09-2010 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772310000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin-powiat.pl , www.zuromin-powiat.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach