Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów reklamowych.

Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5567595,5567890 , fax. 022 5567413, 5567535
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Komitet Normalizacyjny
  ul. Świętokrzyska 14B 14B
  00-050 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5567595,5567890, fax. 022 5567413, 5567535
  REGON: 01041540800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Krajowa jednostka normalizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów reklamowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie. Dostawa obejmuje następujące materiały: podkładka pod mysz (3500 szt.); podkładka pod kubek (3500 szt.); wizytownik z brelokiem (500 szt.); wizytownik (Eco skóra) (150 szt.); długopisy (7300 szt.); notatnik A4 (2000 szt.); bloczek (9500 szt.); kubek (2000 szt.); pendrive (680 szt.); smycze (4000 szt.); torba papierowa A5 na upominki promocyjne (2000 szt.); torba papierowa A4+(biała) na upominki promocyjne (5000 szt.); teczka ofertówka na dokumenty (2000 szt.); notatnik A4 (1500 szt.); segregator A4 (1500 szt.); kubek szroniony (1500 szt.); zawieszka zapachowa (800 szt.); torba laminowana (1500 szt.); torba konferencyjna (150 szt.); parasol (300 szt.); teczka (okładka) papierowa (800 szt.) Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie www.pkn.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224620006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą wadium ustalono w kwocie 3 000 zł. 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Sposób wniesienia wadium: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PEKAO S.A. nr: 14 1240 6247 1111 0000 4979 4401 przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w formie określonej w pkt 1. ppkt 2), 3), 4), 5) upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium wnoszone w jednej z tych form, o których mowa powyżej, dołącza się w postaci oryginalnych dokumentów do ofert i składa w jednej kopercie z ofertą. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien zawierać informację o udzieleniu gwarancji lub poręczenia, na kwotę wymienioną w pkt. 1 stanowiącą/stanowiącego zabezpieczenie wadium na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów reklamowych ważną/ważnego przez okres co najmniej równy związania ofertą określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wskazane jest dołączenie do oferty kopii przelewu wadium. Wadium wnosi się na czas co najmniej równy okresowi związania ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach