Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ozorów

Wójt Gminy Skórzec ogłasza przetarg

 • Adres: 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6312891 , fax. 025 6312891
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Skórzec
  ul. Siedlecka 3 3
  08-114 Skórzec, woj. mazowieckie
  tel. 025 6312891, fax. 025 6312891
  REGON: 00054669600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://republika.pl/gminaskorzec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ozorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ozorów, obejmujące: 1. sieć kanalizacji grawitacyjnej DN 200 mm PVC - 1.601 m, 2. przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne DN 160 mm PVC - 1.458,5 m/81 szt, 3. przepompownia ścieków P2 o śr. 1500 mm - 1 szt, 4. kolektor tłoczny z P2 ciśnieniowy fi 110 mm PVC PN 6 - 3.292 m, 5. sieć kanalizacji ciśnieniowej fi 63 mm PE 80 PN6 - 641 m, 6. sieć kanalizacji ciśnieniowej fi 40 mm PE 80 PN 6 - 44 m 7. przyłącza kanalizacji ciśnieniowej DN 40 mm PE 80 PN 6 - 151 m/5 szt, 8. zasilanie elektryczne z instalacji wewnętrznej przepompowni indywidualnej - 5 kpl, 9. roboty drogowe rozbiórkowe - sieć kanalizacyjna grawitacyjna - 1.095,90 m2, 10. roboty drogowe odtworzeniowe - sieć kanalizacyjna grawitacyjna - 1.095,90 m2, 11. zasilanie przepompowni ścieków P2 w energię elektryczną - 1 kpl, 12. kamerowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) wykonanie prac towarzyszących (geodezyjne wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą), b) przygotowanie placu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania zaplecza budowy i na potrzeby odwodnienia wykopów, c) urządzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, d) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego a w przypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu ich usunięcia, e) prace budowlane związane z realizacją obiektów budowlanych oraz rurociągów, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu po robotach, f) likwidację zasilania placu (zaplecza) budowy w energię elektryczną, g) opracowanie dwóch egzemplarzy pełnej dokumentacji odbioru końcowego oraz zapewnienie wszelkich czynności prowadzących do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu w sposób wymagany przepisami prawa budowlanego ( w przypadku odstępstw od zatwierdzonych projektów budowlano-wykonawczych, wykonanie projektu zamiennego z zastosowaniem stosownej procedury określonej polskim prawem budowlanym stanowiącym podstawę do wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2010r. do godz. 11:45 wnieść wadium w wysokości: 20 000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://republika.pl/gminaskorzec
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach