Przetargi.pl
Modernizacja dróg w gminie Sypniewo - etap III - Realizacja części etapu w technologii masy asfaltowej 1.Przebudowa drogi gminnej Nowy Szczeglin - Szczeglin Poduchowny 2.Przebudowa drogi gminnej w msc. Biedrzyce Koziegłowy odc. 0+700,00mb 3.Przebudowa drogi gminnej w msc. Biedrzyce Koziegłowy odc. 0+140,00mb 4.Przebudowa drogi gminnej w msc. Biedrzyce Koziegłowy odc. 0+165,00mb 5.Przebudowa ulicy Dzieci Polskich w msc. Sypniewo 6.Remont nawierzchni placu postojowego i drogi dojazdowej w msc. Gąsewo Poduchowne

Urząd Gminy Sypniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-216 Sypniewo, ul. Ostrołęcka 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7177783 , fax. 029 7177816
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sypniewo
  ul. Ostrołęcka 27 27
  06-216 Sypniewo, woj. mazowieckie
  tel. 029 7177783, fax. 029 7177816
  REGON: 55066836700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sypniewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg w gminie Sypniewo - etap III - Realizacja części etapu w technologii masy asfaltowej 1.Przebudowa drogi gminnej Nowy Szczeglin - Szczeglin Poduchowny 2.Przebudowa drogi gminnej w msc. Biedrzyce Koziegłowy odc. 0+700,00mb 3.Przebudowa drogi gminnej w msc. Biedrzyce Koziegłowy odc. 0+140,00mb 4.Przebudowa drogi gminnej w msc. Biedrzyce Koziegłowy odc. 0+165,00mb 5.Przebudowa ulicy Dzieci Polskich w msc. Sypniewo 6.Remont nawierzchni placu postojowego i drogi dojazdowej w msc. Gąsewo Poduchowne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej Nowy Szczeglin - Szczeglin Poduchowny Zakres robót: 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wznowienie granic pasa drogowego, wytyczenie pasa drogowego, wytyczenie projektowanej jezdni i poboczy drogi, oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego odcinka przebudowy drogi Nowy Szczeglin - Szczeglin Poduchowny Przedmiar: odcinek w km 0+000 - km 1+113,00, sięgacz długości 55,50mb, sięgacz 31,50 mb. Przedmiar: 1,200 km. 2.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istn. naw. gruntowo-żwirowej przez przeprofilowanie poprzeczne i podłużne istn. naw. gruntowo-żwirowej , zacięcie koryta pod warstwę projektowanego wzmocnienia. Szerokość robót - 4,50m i 4,00m. Przedmiar: 222+ 5151= 5373,00m2. 3.Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw gr. 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego ( 50/50 %) warstwą o gr. 10cm z zagęszczeniem mechanicznym na szerokości - 4,30m i 3,80m. Przedmiar: 211+ 4922= 5133,00m2. 4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2cm (warstwa wiążąca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążąco-profilującej z betonu asfaltowego o gr. 2cm. KR 2, m.m. o uziarnieniu- 0/10 mm wg PN-S-96026. Szerokość warstwy - 4,10m i 3,60m Przedmiar:200+4693= 4893,00m2. 5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3cm . KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy - 4, 00m i 3,50m. Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową warstwy wiążącej oraz obcięcie i skropienie krawędzi istniejących nawierzchni bitumicznych (wcinka). Przedmiar: 194+ 4578=4772,00 m2. 6.Plantowanie i uzupełnianie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełnienia poboczy gruntowych mieszanką kruszywa naturalnego warstwą o gr. - 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wykonanie zjazdów żwirowych na zakończeniu nawierzchni bitumicznych na długości 10mb. Przedmiar: 56+1717=1773,00m2. 7.Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych. Wykonanie ścianek czołowych betonowych wraz z fundamentami betonowymi na przepuście z rur PEHD o średnicy -? 60cm. Pozycja obejmuje wykonanie niezbędnych robót ziemnych, tj. wykopów i zasypania - odtworzenia korpusu drogi przy ściankach czołowych. Przedmiar: 2sztuki. 8.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. Pozycja obejmuje regulację wysokościową skrzynek zasuw wodociągowych zlokalizowanych pasie drogowym Przedmiar: 12szt. 9.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Pozycja obejmuje przygotowanie i zamocowanie tablic znaków pionowych wraz ze słupkami z rur stalowych ocynkowanych według szczegółowego wykazu oznakowania pionowego. Przedmiar:14 sztuk Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej w msc. Biedrzyce Koziegłowy odc. 0+700,00mb Zakres robót: 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wznowienie granic pasa drogowego, wytyczenie pasa drogowego, wytyczenie projektowanej jezdni i poboczy drogi, oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego odcinka przebudowy drogi Biedrzyce Koziegłowy Przedmiar: odcinek III w km 0+000 - km 0+700,00. 2.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istn. nawierzchni gruntowo-żwirowej przez przeprofilowanie poprzeczne i podłużne istn. naw. gruntowo-żwirowej, zacięcie koryta pod warstwę projektowanego wzmocnienia. Szerokość robót - 4,50m. Przedmiar: 4200,00m2. 3.Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw gr. 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego ( 50/ 50 %) warstwą o gr. 10cm z zagęszczeniem mechanicznym na szerokości - 4,30m. Przedmiar: 3010,00m2. 4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2cm (warstwa wiążąca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążącej z b. asfaltowego o gr. 2cm . KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/10 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy - 4,10m . Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową dolnej warstwy podbudowy oraz obcięcie i skropienie krawędzi istniejących nawierzchni bitumicznych (wcinka). Przedmiar: 2870,00m2. 5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z b. asfaltowego o gr. 3cm . KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy - 4,00m . Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową warstwy wiążącej oraz obcięcie i skropienie krawędzi istniejących nawierzchni bitumicznych (wcinka). Przedmiar: 2800,00m2. 6.Plantowanie i uzupełnianie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełnienia poboczy gruntowych mieszanką kruszywa naturalnego warstwą o gr. - 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wykonanie zjazdów żwirowych na zakończeniu nawierzchni bitumicznych na długości 10mb. Przedmiar: 1400,00m2. 7.Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy ? 50cm. Pozycja obejmuje wykonanie części przelotowej przepustu o średnicy - 50cm z rury PCV na ławie żwirowej grubości - 25cm. Pozycja obejmuje koszty robót ziemnych - tj. zasypania i zagęszczenia korpusu drogi nad przepustem oraz odtworzenie podbudowy żwirowej. Przedmiar: 18,00 mb. 8.Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych. Wykonanie ścianek czołowych betonowych wraz z fundamentami betonowymi na przepuście z rur PEHD o średnicy -? 50cm. Pozycja obejmuje wykonanie niezbędnych robót ziemnych, tj. wykopów i zasypania - odtworzenia korpusu drogi przy ściankach czołowych. Przedmiar: 2 sztuki. 9.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemność łyżki 0.40m3 w gruncie kat. I-II z transport urobku na odległość do 5km sam. samowyład. Pozycja obejmuje wykonanie odtworzenia rowów istniejących lub wykopanie odcinków nowych rowów wzdłuż projektowanej krawędzi korony drogi. Przedmiar: 700mb x 0,20 = 140,00m3. 10.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje ustawienie słupków stalowych ocynkowanych ?50mm pod znaki pionowe. Przedmiar: 4szt. 11.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Pozycja obejmuje przygotowanie i zamocowanie tablic znaków pionowych według szczegółowego wykazu oznakowania pionowego Przedmiar:10 sztuk. Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej w msc. Biedrzyce Koziegłowy odc. 0+140,00mb Zakres robót: 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wznowienie granic pasa drogowego, wytyczenie pasa drogowego, wytyczenie projektowanej jezdni i poboczy drogi, oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego odcinka przebudowy drogi Biedrzyce Koziegłowy Przedmiar: odcinek II w km 0+000 - km 0+140,00 Przedmiar: 0,140km. 2.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istn. nawierzchni gruntowo-żwirowej przez przeprofilowanie poprzeczne i podłużne istn. naw. gruntowo-żwirowej, zacięcie koryta pod warstwę projektowanego wzmocnienia. Szerokość robót - 4,50m i 4,00m Przedmiar: 570,00m2. 3.Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw gr. 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego ( 50/50 %) warstwą o gr. 10cm z zagęszczeniem mechanicznym na szerokości - 4,30m i 3,80m. Przedmiar: 535,00m2. 4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2cm (warstwa wiążąca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 2cm. KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/10 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy - 4,10m i 3,60m. Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową dolnej warstwy podbudowy oraz obcięcie i skropienie krawędzi istniejących nawierzchni bitumicznych (wcinka). Przedmiar: 520,00m2. 5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3cm. KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy- 4,00m i 3,50m. Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową warstwy wiążącej oraz obcięcie i skropienie krawędzi istniejących nawierzchni bitumicznych (wcinka). Przedmiar: 500,00m2. 6.Plantowanie i uzupełnianie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełnienia poboczy gruntowych mieszanką kr. naturalnego warstwą o gr. - 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wykonanie zjazdów żwirowych na zakończeniu nawierzchni bitumicznych na długości 10mb Przedmiar: 150,00m2. 7.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemność łyżki 0.40m3 w gruncie kat. I-II z transport urobku na odległość do 5km sam. Samo. wyład. Pozycja obejmuje wykonanie odtworzenia rowów istniejących lub wykopanie odcinków nowych rowów wzdłuż projektowanej krawędzi korony drogi. Przedmiar: 60mb x 0,20 = 12,00m3. 8.Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3m2. Pozycja obejmuje przygotowanie i zamocowanie tablic znaków pionowych według szczegółowego wykazu oznakowania pionowego. Przedmiar:4sztuki. Zadanie nr 4 Przebudowa drogi gminnej w msc. Biedrzyce Koziegłowy odc. 0+165,00mb Zakres robót: 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wznowienie granic pasa drogowego, wytyczenie pasa drogowego, wytyczenie projektowanej jezdni i poboczy drogi, oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego odcinka przebudowy drogi Biedrzyce Koziegłowy Przedmiar: odcinek w km 0+000 - km 0+165,00 Przedmiar: 0,165km. 2.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istn. naw. gruntowo-żwirowej przez przeprofilowanie poprzeczne i podłużne istn. naw. gruntowo-żwirowej, zacięcie koryta pod warstwę projektowanego wzmocnienia. Szerokość robót - 4,50m i 4,00m. Przedmiar: 670,00m2. 3.Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw gr. 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego ( 50/50 %) warstwą o gr. 10cm z zagęszczeniem mechanicznym na szerokości - 4,30m i 3,80m. Przedmiar: 630,00m2. 4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2cm (warstwa wiążąca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 2cm . KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/10 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy - 4,10m i 3,60m. Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową dolnej warstwy podbudowy oraz obcięcie i skropienie krawędzi istniejących nawierzchni bitumicznych (wcinka). Przedmiar: 600,00 m2. 5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3cm . KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy - 4,00m i 3,50m. Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową warstwy wiążącej oraz obcięcie i skropienie krawędzi istniejących nawierzchni bitumicznych (wcinka). Przedmiar: 580,00m2. 6.Plantowanie i uzupełnianie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełnienia poboczy gruntowych mieszanką kruszywa naturalnego warstwą o gr. - 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wykonanie zjazdów żwirowych na zakończeniu nawierzchni bitumicznych na długości 10mb Przedmiar: 170,00m2. 7.Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy ?50cm. Pozycja obejmuje wykonanie części przelotowej przepustu o średnicy - ?50cm z rury PCV na ławie żwirowej grubości - 25cm. Pozycja obejmuje koszty robót ziemnych - tj. zasypania i zagęszczenia korpusu drogi nad przepustem oraz odtworzenie podbudowy żwirowej. Przedmiar: 18,00mb. 8.Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych. Wykonanie ścianek czołowych betonowych wraz z fundamentami betonowymi na przepuście z rur PEHD o srednicy -? 50cm. Pozycja obejmuje wykonanie niezbędnych robót ziemnych, tj. wykopów i zasypania - odtworzenia korpusu drogi przy ściankach czołowych. Przedmiar:2 sztuk. 9.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemność łyżki 0.40m3 w gruncie kat. I-II z transport urobku na odległość do 5km sam. samowyład. Pozycja obejmuje wykonanie odtworzenia rowów istniejących lub wykopanie odcinków nowych rowów wzdłuż projektowanej krawędzi korony drogi. Przedmiar: 40mb x 0,20 = 8,00m3. 10.Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2. Pozycja obejmuje przygotowanie i zamocowanie tablic znaków pionowych według szczegółowego wykazu oznakowania pionowego Przedmiar:3sztuk. Zadanie nr 5 Przebudowa ulicy Dzieci Polskich w msc. Sypniewo 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wznowienie granic pasa drogowego, wytyczenie pasa drogowego, wytyczenie projektowanej jezdni i poboczy drogi, oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego odcinka przebudowy drogi w Sypniewie ul. Dzieci Polskich Przedmiar: odcinek w km 0+000 - km 0+135,00 Przedmiar: 0,135 km. 2.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istn. naw. gruntowo-żwirowej przez przeprofilowanie poprzeczne i podłużne istn. naw. gruntowo-żwirowej, zacięcie koryta pod warstwę projektowanego wzmocnienia. Szerokość robót - 5,75m Przedmiar: 834,00m2. 3.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25m3 w gruncie kat. III z transportu urobku na odległość do 2km sam. samowyład. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów bramowych oraz krawężnika z ławami wraz z załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 2 km. Przedmiar: 246,00+54,00=300,00 m3. 4.Roboty rozbiórkowe Pozycja obejmuje rozebranie istniejących nawierzchni betonowych oraz z płytek betonowych chodnikowych wraz z rozbiórką krawężników i obrzeży betonowych. Pozycja obejmuje rónież koszty załadunku i odwozu gruzu rozbiórkowego na odległość do 5 km. Przedmiar: 130x2,5=325,00m2. 5.Ustawienie nowego krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30cm na ławie betonowej z oporem B15 wzdłuż krawędzi jezdni bitumicznej drogi gminnej i wzdłuż projekt. chodnika dla pieszych wraz z przycięciem krawędzi jezdni bitumicznej łącznie z istniejącą podbudową oraz wypełnieniem zaprawą cementową szczeliny pomiędzy ustawianym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni. Przedmiar: 131,00 mb. 6.Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw gr. 20cm. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego ( 50/50 %) warstwą o gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym na szerokości - 5,65m. Przedmiar: 821,00m2. 7.Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Pozycja obejmuje obramowanie zewnętrznej krawędzi chodnika obrzeżem betonowym 8 x 30cm ustawionym na podsypce żwirowej z oporem gruntowym. Przedmiar: 98,00 mb. 8.Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych - gr. 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50 mm pod chodniki. Grubość średnia warstwy wbudowanego kruszywa po zagęszczeniu - 10cm. Przedmiar:154+15=169,00m2. 9.Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej (0/2) gr 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z m. kruszywa natruralnego. Kostka - kolorowa (np. czerwona). Przedmiar: 169,00m2. 10.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążąco-profilującej z b. asfalt. O gr. 3cm. KR 2, m.m. o uziarnieniu- 0/12,80 mm wg PNS- 96026. Szerokość warstwy - 5,55m. Przedmiar: 807,00m2. 11.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3cm . KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy - 5,50m. Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową dolnej warstwy podbudowy oraz obcięcie i skropienie krawędzi istniejących nawierzchni bitumicznych (wcinka). Przedmiar: 801,00m2. 12.Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Pozycja obejmuje obramowanie zewnętrznej krawędzi wzdłuż wjazdów bramowych obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem z ławy beton. 13.Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm (zamiennie grunt stabilizowany cementem 5,00 MPa) Pozycja obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15cm, wg. PN-S-06102, (zamiennie grunt stabilizowany cementem 5,00 MPa) na wjazdach bramowych. Przedmiar: 128,00m2. 14.Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (0/2) gr.3 - 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki betonowej na podbudowie z m. kruszywa łamanego. Kostka - grafitowa. Przedmiar: 128,00m2. 15.Plantowanie i uzupełnianie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełnienia poboczy gruntowych mieszanką kruszywa naturalnego warstwą o gr. - 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wykonanie zjazdów żwirowych na zakończeniu nawierzchni bitumicznych na długości 10mb. Przedmiar: 70,00m2. 16.Plantowanie ręcznie w gruntach kat. I-III. Pozycja obejmuje wykonanie plantowania powierzchni gruntu wraz z dowiezieniem humusu oraz wykonanie trawników pomiędzy proj. chodnikiem a linią ogrodzeń poprzez obsianie trawą i wykonanie pierwszego koszenia. Przedmiar: 10,00 m2. 17.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. Pozycja obejmuje regulację wysokościową skrzynek zasuw wodociągowych zlokalizowanych pasie drogowym. Przedmiar: 5szt. 18.Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych. Pozycja obejmuje regulację wysokościową 3 szt. studni telefonicznych. Przedmiar:3 sztuki. 19.Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Pozycja obejmuje przygotowanie i zamocowanie tablic znaków pionowych według szczegółowego wykazu oznakowania pionowego. Przedmiar:4sztuki. Zadanie nr 6 Remont nawierzchni placu postojowego i drogi dojazdowej w msc. Gąsewo Poduchowne 1.Profilowanie i zagęszczenie podłoża. Przedmiar: 1950,0m2 + 350,0 m2 = 2300,0 m2. 2.Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3cm jak dla KR 2 z m.m. o uziarnieniu 0/12,80 mm wg PN-S-96025 wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy ścieralnej emulsją asfaltową. Przedmiar: 1950,0 m2 + 350,0 m2 = 2300,0 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sypniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach