Przetargi.pl
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Juryszewie.

Urząd Gminy w Radzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2613410
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Radzanowie
  ul. Płocka 32 32
  09-451 Radzanowo, woj. mazowieckie
  tel. 024 2613410
  REGON: 00054960200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Juryszewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji inwestycji pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Juryszewie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) roboty sanitarne (demontaż istniejących pomp głębinowych, uzbrojenie studni, demontaż istniejacych urządzeń technologicznych, wraz z osprzetem i armaturą, montaż urządzeń technologicznych wraz z osprzetem i armaturą, montaż 2 szt. zbiorników wyrównawczych, wykonanie rurociągów wód popłucznych oraz przelewowy i awaryjny spust ze zbiorników wyrównawczych, wykoknanie rurociągów między obiektowych - przewód ssawny, tłoczny, wody uzdatnionej, wody surowej, wykonanie tymczasowej stacji uzdatniania wody), b) roboty budowlane (roboty budowlane stacji uzdatniania wody, zbiornik popłuczyn, fundamenty pod zbiornik wyrównawczy, ułożenie kostki z polbruku na drogach wewnętrznych), c) roboty elektryczne (roboty demontażowe i montażowe), d) zagospodarowanie terenu (podbudowa i nawierzchnie drogi i chodników, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, wykonanie trawników). Szczegółowy zakres zadania zawiera: a) dokumentacja projektowa, b) przedmiar robót c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii uzdatniania wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radzanowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach