Przetargi.pl
Urządzenie placów zabaw w msc. Długowola Pierwsza, Krępa Kościelna, Lipa Miklas, Szymanów, Śląsko, Wola Solecka Pierwsza.

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 27-300 Lipsko, ul. 1-go Maja 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3780048 , fax. 048 3780048
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. 1-go Maja 2 2
  27-300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 048 3780048, fax. 048 3780048
  REGON: 00052767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Urządzenie placów zabaw w msc. Długowola Pierwsza, Krępa Kościelna, Lipa Miklas, Szymanów, Śląsko, Wola Solecka Pierwsza.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest urządzenie placów zabaw w msc. Długowola Pierwsza, Krępa Kościelna, Lipa Miklas, Szymanów, Śląsko, Wola Solecka Pierwsza w gminie Lipsko polegających na: a) wykonaniu robót ziemnych w zakresie: - robót pomiarowych, przygotowania podłoża, wykonania nawierzchni trawiastej siewem, wykonaniu ciągów pieszo - jezdnych z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. b) montażu urządzeń placów zabaw c) wykonaniu ogrodzeń terenów placów zabaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipsko.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach