Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Mszczonowskiej i Wilczogórskiej w Grójcu

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47/12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6643091 , fax. 048 6642103
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
  ul. Józefa Piłsudskiego 47/12 47/12
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 048 6643091, fax. 048 6642103
  REGON: 00052479500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Mszczonowskiej i Wilczogórskiej w Grójcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja przedsięwzięcia obejmuje - kanały od S16 do S22, od S17 do S47, od S22 do S28 - odgałęzienia do 17-tu nieruchomości w zakresie pasa drogowego kanał z rur PVC kanałowych (SN8kPa) o ścianach gładkich, łączonych na uszczelki - fi200mm - 625.50m 17 kpl odgałęzień do nieruchomości z rur PVC j.w. - fi160mm - 106.50m w tym: - wykonanie 2 szt. przecisków rurami stalowymi fi355×8.8mm o łącznej długości - 11.0m - wykonanie 4 szt. przecisków rurami stalowymi fi323.9×8.8mm o łącznej długości - 22.5m - ułożenie w wykopie 7 szt. długości po 3.0m rur stalowych fi323.9×8.8mm jako osłonowych (pod dnem rowów) o łącznej długości - 33.5m z uzbrojeniem: - studzienki połączeniowe betonowe z prefabrykatów fi120cm łączonych na uszczelki, z pierścieniami odciążającymi i płytami pokrywowymi z włazem, o nośności 40T, żeliwnym (z wypełnieniem betonowym) - 14kpl - trójniki połączeniowe 200/160×45° - 7kpl - podejście kaskadowe do studni z rur PVC fi200cm - 1kpl - podejście kaskadowe do studni z rur PVC fi160cm - 2kpl wraz z robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi - zerwanie i odtworzenie nawierzchni bitumicznej grub. (2+4)cm wraz z podbudową z betonu na szerokości wykopu na długości - 6mb - odtworzenie pobocza drogi, z pospółki w warstwie wysok. 8cm, na jego szerokości i długości -600mb - odtworzenie nawierzchni zjazdów betonowych wylewanych -120m2 - odtworzenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - 78m2 - rozebranie i odtworzenie chodników z płyt betonowych - 2m2 - odwodnienie powierzchniowe dna wykopu na czas budowy za pomocą studzienek zbiorczych fi500mm w ilości - 3 szt. - rekultywacja terenów zielonych - 124m2 - odtworzenie rowów przydrożnych długości - 430m - budowa 3szt. przepustów fi40cm długości - 40m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.grojecmiasto.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach