Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych, faksów i kserokopiarek.

Służba Wywiadu Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-009 Warszawa, al. Niepodległości 243
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 683 22 10 , fax. 022 683 25 09
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służba Wywiadu Wojskowego
  al. Niepodległości 243 243
  02-009 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 683 22 10, fax. 022 683 25 09
  REGON: 14069131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sww.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych, faksów i kserokopiarek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem nowych, nieużywanych, nieregenerowanych oraz nierefabrykowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych oraz faksów i kserokopiarek, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w załącznik nr 1 do SIWZ i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sww.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach