Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Włosień - dł. 460 mb

Gmina Platerówka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-816 Platerówka, Platerówka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 221 690 , fax. 757 241 185
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Platerówka
  Platerówka 20
  59-816 Platerówka, woj. dolnośląskie
  tel. 757 221 690, fax. 757 241 185
  REGON: 23082153000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Włosień - dł. 460 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Włosień, w gminie Platerówka, powiat lubański, województwo dolnośląskie. Inwestycja obejmuje drogę o długości 460 mb, położoną w obrębie ewidencyjnym Włosień na części działki nr 459. Projektowane zagospodarowanie terenu. Przebudowa drogi polegać będzie na: a) ścięciu zawyżonych poboczy o szerokości po 70 cm, warstwą gr. 10-20 cm, śr. 15 cm, b) profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni z poboczami, jako podłoża o szer. 4,0 m, c) wykonaniu koryta o głębokości 10 cm na zjazdach i projektowanej mijance drogowej, d) wykonaniu warstwy dolnej podbudowy gr. po 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-63, szer. 4,0m, e) wykonaniu warstwy górnej podbudowy gr. po 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-31,5, szer. 4,0 m z wykończeniem miałem kamiennym, f) wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m, g) uformowaniu poboczy drogi szer. po 50 cm z niesortu kamiennego śr. gr. 8 cm h) wykonaniu zjazdów drogowych i mijanki drogowej. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. Powierzchnia zabudowy projektowanych elementów: -powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1.380,0 m2 -powierzchnia podbudowy tłuczniowej 1.840,0 m2 -zjazdy drogowe 138,0 m2 -mijanki drogowe 60,0 m2 -powierzchnia poboczy 460,0 m2 Długość drogi objętej opracowaniem 460 mb. Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi.  długość drogi - 460 mb  szerokość podbudowy tłuczniowej - 4 m -szerokość nawierzchni asfaltowej -3 m -szerokość poboczy - 0,5 m -spadki poprzeczne jezdni - 2 % -spadki poprzeczne poboczy - 5 % -mijanki drogowe - 1 szt./ 60 m2 -zjazdy drogowe - 6 szt./138 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy zł 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299 ze zm.). 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu O/Siekierczyn Nr 42 8392 0004 5505 4090 2000 0020, z adnotacją „Wadium – przebudowa drogi Włosień dł. 460 mb”. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Platerówce – pokój nr 3 (u Skarbnika Gminy) lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej „Wadium” dołączonej do oferty. 9. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, (tj. Gminę Platerówka), gwaranta (bank lub instytucja ubezpieczeniowa udzielająca gwarancji) i Wykonawcę, b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności gwarancji(wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. f) zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.26 ust 3 i 3a Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw, i nie udowodnił do tej pory że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. UWAGA Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw. 11. Zwrot wadium lub zatrzymanie wadium nastąpi według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie – w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którego pracownicy którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialni za kierowanie robotami budowlanymi, posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia. UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020, poz.220 ze zm.). Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór (załącznik Nr 6). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "spełnia/nie spełnia". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nieuzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach