Przetargi.pl
DOSTAWA I MONTAŻ RADAROWYCYH WYŚWIETLACZY PRĘDKOŚCI WRAZ Z ZASILANIEM ENERGIĄ SŁONECZNĄ NA SŁUPIE WSPORCZYM W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO

Powiat Średzki ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3175646(7) , fax. 0-71 3175649
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Średzki
  ul. Wrocławska 2
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3175646(7), fax. 0-71 3175649
  REGON: 93193476200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MONTAŻ RADAROWYCYH WYŚWIETLACZY PRĘDKOŚCI WRAZ Z ZASILANIEM ENERGIĄ SŁONECZNĄ NA SŁUPIE WSPORCZYM W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z zasilaniem energią słoneczną na słupie wsporczym w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego w ilości 9 sztuk w 9 różnych lokalizacjach zgodnie z projektem organizacji ruchu stanowiącym (załącznik nr 6 do SIWZ). 2. Zadanie obejmuje posadowienie konstrukcji na słupach wsporczych posadowionych na fundamentach wraz z montażem kompletnego osprzętu (m.in.: tablica świetlna B-33 z wybranym tekstem, bateria słoneczna, akumulator). Wykonawca jest zobowiązany do obsługi oraz serwisowania dostarczonego urządzenia w okresie gwarancji. 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: • wyświetlacz LED wysokiej jakości, wymiary minimalne: 600x800x10mm; (szer. x wys. x głęb.) • akumulator zasilany solarnie 12V; • panele fotowoltaiczne kompatybilne z oferowanym wyświetlaczem; • elementy mocowania standardowego, • słup wsporczy, fundament; • element mocowania opcjonalnego – wysięgnik 60 cm, • korona-panel odblaskowy żółty z certyfikowaną folią odblaskową, wymiary minimalne: 90 cm x 150 cm, • przystawka radiowa, komunikacja bluetooth, oprogramowanie; • archiwizacja statystyk – system archiwizujący dane o prędkościach pojazdów oraz natężenia ruchu; • system ładowania baterii: solarny wewnętrzny regulator ładowania 12V / 6A lub zewnętrzne stałe 230V / 50Hz / 4A i wewnętrzna ładowarka; • urządzenie powinno mieć zapewnioną pracę ciągłą przy w pełni naładowanym akumulatorze przez min. 120 godz., • urządzenie powinno posiadać regulowany próg prędkości, przekroczenie progu sygnalizowane ma być pulsującym czerwonym napisem ZWOLNIJ, prędkość wyświetlana ma być naprzemiennie ze znakiem B-33 informującym o dozwolonej prędkości. Kierowca jadący zgodnie z przepisami powinien nagrodzony być zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ; • urządzenie powinno posiadać możliwość ustawienia prędkości minimalnej oraz maksymalnej, które mają się wyświetlać na tablicy w celu uniknięcia w ten sposób ścigania się pojazdów przed tablicą; • napięcie zasilania: 12V, z panelu słonecznego oraz wyprowadzenie zasilania do sieci elektryczno – energetycznej; • średni pobór prądu: ≤ 1 A; • wysokość cyfr prędkości LED min. 300 mm; • wysokość tekstu LED „ZWOLNIJ”, „DZIĘKUJĘ” min. 110 mm; • ilość kolorów LED 2 / zielony i czerwony; • widoczność wyświetlacza prędkości LED min. 150 m; • widoczność wyświetlacza tekstu LED min. 50 m; • widoczność znaku B-33 LED min. 150 m; • warunki środowiskowe (klasa odporności): IP55 (zgodna z PN-EN 60529) – odporny na warunki atmosferyczne; • intensywność świecenia klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 – regulowana automatycznie; • zakres mierzonej prędkości od 2 – 199 km/h; • dokładność mierzonej prędkości 1 km/h; • zasięg pomiarowy regulowany 10-250 m; • radar powinien mierzyć prędkość pojazdów na jednym pasie ruchu; • obudowa aluminium lakierowane proszkowo, poliwęglan pełny, filtr ochronny UV, filtr kontrastowy, folia odblaskowa; • Wykonawca ma obowiązek dostarczyć program do obsługi urządzenia wraz ze szkoleniem. 3a. Konstrukcja radarowego wskaźnika prędkości. Konstrukcję wsporczą tablicy należy wykonać ze stalowego profilu prostokątnego lub okrągłego o wymiarach przekroju i ścianek wynikających z obliczeń konstrukcyjnych zapewniających stabilność konstrukcji. Posadowienie konstrukcji wsporczej fundamentu powinno wynikać z obliczeń konstrukcyjnych, a jego głębokość nie może być mniejsza niż granica przemarzania gruntu. Zamawiający dopuszcza użycie prefabrykowanych fundamentów. Fundamenty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Połączeni konstrukcji wsporczej z posadowieniem oraz tablicy z konstrukcją powinno uniemożliwić demontaż elementów przez osoby postronne, a równocześnie umożliwić Zamawiającemu przeniesienie tablicy w inne miejsce. Moduł radarowego wskaźnika prędkości pojazdów umieszczony powinien być, zgodnie z projektem organizacji ruchu, poza poboczem (poza skrajnią drogową) na wysokości 2,7 – 3,0 m. Konstrukcje należy zamontować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz wytycznymi producenta. Wszystkie łączniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobą elementów konstrukcji wsporczych, tablicy świetlnej jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. Powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie oznakowania drogowe podczas prowadzonych robót zgodnie z zapisami obowiązującego prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34932000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 i załącznik nr 1A do SIWZ jeśli dotyczy: 2. zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną