Przetargi.pl
Budowa wodociągu Siedlce-Stanowice w gminie Oława

Gmina Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 133 044 , fax. 717 234 634
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oława
  pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 713 133 044, fax. 717 234 634
  REGON: 93193486800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaolawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu Siedlce-Stanowice w gminie Oława
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wodociągu Siedlce – Stanowice w Gminie Oława w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu przesyłowego Siedlce - Stanowice” 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  budowę wodociągu z rur fi 160 mm PE100 PN10 SDR17 RC o dł. ok. 5429 m wykonany w technologii bezwykopowej,  w miejscach przekroczeń dróg, rzeki oraz cieku w rurach ochronnych o dł. ok. 173 m,  zespół odpowietrzająco-napowietrzający – 1 kpl.,  włączenie do istniejącej sieci wodociągowej na terenie SUW-Siedlce oraz w ul. Poziomkowej w Stanowicach,  sieć wodociągowa z rur fi 160 mm PE100 PN10 SDR17 o dł. ok. 625 m w ul. Olchowej i Grabowej w Stanowicach,  włączenie do istniejącej sieci, hydrant nadziemny DN80 – 4 kpl.  Wypełnienie wymogów decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badań archeologicznych w zakresie przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztów wynagrodzenia i prac archeologa. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych jeżeli będzie wymagany przez zarządców dróg, uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego. Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności z właściwymi podmiotami związanych przekroczeniem rzeki, cieków oraz rowów, wszelkie koszty związane z zawiadamianiem, nadzorowaniem i odbiorami robót przez odpowiednie służby i właścicieli istniejącej infrastruktury. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości: 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach