Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie

Urząd Miejski w Chojnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, Pl. Zamkowy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 187 840
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Chojnowie
  Pl. Zamkowy 1
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 187 840
  REGON: 52503300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojnow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie, i zagospodarowaniu (odzysku lub unieszkodliwieniu) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie: a) papier, b) szkło, c) tworzywo sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, d) bioodpady, e) przeterminowane leki od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w Chojnowie z zastrzeżeniem ust. 1 lit. e 2. Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków o których mowa w ust. 1 lit. e odbywać się będzie z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 3. Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów zebranych przez pracowników Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z koszy ulicznych. 4. Opracowanie stałych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z umową oraz przepisami obowiązującego prawa. II. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 1. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie poprzez opróżnianie pojemników lub zabieranie worków wystawionych w pobliżu nieruchomości w dniu odbioru, bądź umiejscowionych na terenie nieruchomości w miejscu do tego przeznaczonym a) Usłudze podlega odbiór wszystkich odpadów znajdujących się w pojemnikach, workach, wystawionych w dniu odbioru przez właścicieli nieruchomości – zgodnie z harmonogramem b) Każdorazowo po opróżnieniu pojemników z odpadów uprzątnięciu podlega również miejsce ustawienia pojemnika i jego bezpośrednie otoczenie. c) Wykonawca wykonujący usługę odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest po jej wykonaniu do ustawienia opróżnianego pojemnika w miejsce poprzedniej lokalizacji. 2. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie właściciela danej nieruchomości (lub działającego w jego imieniu zarządcy nieruchomości), dostarczyć mu, we wskazanych przez niego rodzaju, wielkości i ilości, pojemniki na odpady - na podstawie odrębnej umowy dzierżawy pojemników. Rodzaje i wielkości pojemników winne być zgodne z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy miejskiej Chojnów. Zasady dzierżawy oraz stawki za pojemniki Wykonawca ustala indywidualnie z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. 3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi telefonicznie lub elektronicznie w raporcie dobowym, a w szczególności:  pozostawienia przy pojemnikach na odpady: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon samochodowych i odpadów budowlanych oraz rozbiórkowych (poza terminami wyznaczonych zbiórek tych odpadów),  notorycznego powstawania tzw. „nadwyżek” odpadów na danych nieruchomościach,  braku możliwości odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych w związku z niewspółdziałaniem Właściciela nieruchomości z Wykonawcą, w tym nieudostępnienia pojemników (worków) do odbioru.  niewypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 4. Pojazdy Wykonawcy przed rozpoczęciem usługi odbierania odpadów komunalnych powinny być opróżnione z odpadów, czyste wewnątrz i na zewnątrz (bez widocznych oznak uszkodzeń i korozji), powinny spełniać wymogi dot. wyposażenia i parametrów technicznych opisanych w niniejszej SIWZ oraz ogólnie obowiązujące wymogi prawne. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji świadczonych przez Wykonawcę usług oraz innych elementów, których zakres podlega ocenie na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zapisów SIWZ, a w szczególności: 1) Realizacja odbioru i transportu odpadów pod względem jakości, terminowości, kompleksowości i zgodności z zapisami SIWZ. 2) Oznakowanie, wyposażenie, parametry techniczne oraz liczba pojazdów Wykonawcy. 3) Opróżnienie pojazdu z odpadów oraz czystość zewnętrzna i wewnętrzna pojazdu przed rozpoczęciem odbioru odpadów. 4) Sprawność systemu GPS i jego użytkowanie zgodnie z zapisami SIWZ. 5) Prawidłowość rejestracji w systemach wszystkich zdarzeń związanych z odbiorem i transportem odpadów. 6) Dokumenty w postaci raportów miesięcznych, które winny być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz kart przekazania odpadów znajdujących się w BDO. 6. Kontrola będzie dokonywana przez obserwację realizacji usług przez pracowników Zamawiającego bezpośrednio w terenie lub analizę dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie, jak również na podstawie monitoringu z systemów zamontowanych w pojazdach Wykonawcy lub urządzeń monitorujących umieszczonych na terenie gminy. 7. Kontrola Wykonawcy będzie prowadzona również za pośrednictwem systemów elektronicznych w trybie online oraz poprzez zarejestrowane na nośnikach elektronicznych zapisów zdarzeń, które systemy elektroniczne odnotowały w trakcie realizacji usług. 8. Prawo kontroli przysługuje pracownikom Zamawiającego oraz osobom upoważnionym przez Zamawiającego. 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządzany jest protokół lub notatka służbowa podpisana przez osobę dokonującą kontroli. Protokół z kontroli zostanie przesłany do Wykonawcy w formie pisemnej lub e-mailem w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia uchybienia w trakcie kontroli. 10. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 11. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem pracy pojazdu dokonać zważenia pojazdu w celu wykazania, iż został opróżniony przed rozpoczęciem pracy. Informacja o wadze pojazdu przed rozpoczęciem usługi winna być dołączona do raportu dobowego przekazywanego Zamawiającemu. 12. Wykonawca po wykonaniu usługi odbioru odpadów komunalnych zobowiązany jest przekazać wszystkie zebrane odpady do Instalacji. 13. W przypadkach, gdy wskazana Instalacja ulegnie awarii lub z innych przyczyn nie będzie mogła przyjmować odpadów - Wykonawca jest zobowiązany przewieźć odpady do innej Instalacji własnym staraniem i na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny ofertowej. 14. Wykonawca podczas ważenia odpadów w Instalacji każdorazowo deklaruje rodzaj dostarczanych odpadów. 15. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kart przekazania odpadu. 16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Instalacji oraz dostosowania się do zaleceń pracowników. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa w trakcie trwania umowy. 18. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz niedogodności dla mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. 19. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług również w przypadkach, kiedy dojazd do pojemników jest utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp.- w takich przypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W sytuacjach, gdy dojazd do pojemników do danych nieruchomości jest całkowicie niemożliwy, np. z powodu remontu drogi, Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie sposobu odbioru odpadów z tych nieruchomości. 20. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki zdarzeń wynikających z realizacji umowy lub za brak podjęcia działań, do których był zobowiązany umową. 21. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić pojazdy wykorzystywane do realizacji umowy w celu kontroli pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego. 22. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie lub elektronicznie (e-mail) poinformować Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności w sytuacjach konfliktowych, związanych z BHP, związanych z niewłaściwą segregacją poszczególnych frakcji odpadów. 23. Odbiór odpadów musi odbywać się zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. III. Odbiór odpadów komunalnych z pojemników właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 1. Usługą objęto odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wg następujących frakcji: - tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, - papier, - szkło, - bioodpady - odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) 2. Dane dotyczące liczby budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych nieruchomości niezamieszkałych oraz liczby miejsc do gromadzenia odpadów (altanki, miejsca ustawienia pojemników), a także lokalizacja miejsc gromadzenia przeterminowanych leków– stanowi załącznik nr 2 do umowy. 3. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. 4. W ramach odbioru odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne frakcji odbieranej zgodnie z harmonogramem w danym dniu umieszczone w pojemnikach na odpady lub workach oraz odpady komunalne, które nie zmieściły się w pojemnikach, wystawione przy pojemnikach na odpady, np. w workach(tzw. nadwyżki), a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu) 5. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady, które zostały niewłaściwie posegregowane, jako odpady zmieszane. O każdym takim przypadku Wykonawca powiadamia Zamawiającego w raporcie dobowym. 6. Przed przystąpieniem do odbioru odpadów Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do dokonania oceny stanu technicznego pojemników. W przypadku stwierdzenia podczas oględzin uszkodzenia pojemnika Wykonawca sporządza dokumentację dowodową np.: fotograficzną. O zaistniałym fakcie informuje Zamawiającego w raporcie dobowym, podając lokalizację, dołącza dokumentację dowodową np.: fotograficzną. 7. O uszkodzeniu pojemnika podczas wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w raporcie dobowym i ustalić z nim sposób rekompensaty (np. naprawa/wymiana pojemnika) 8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego ze swojej winy pojemnika. 9. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów stanowiących własność właścicieli nieruchomości. Za szkody powstałe podczas i w związku z realizacją usług Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 11. Wykonawca naprawi lub wymieni uszkodzony ze swojej winy pojemnik niezwłocznie, po otrzymaniu informacji od Zamawiającego. Zakłada się, że podstawienie nowego lub naprawionego pojemnika winno nastąpić w terminie do 24 godzin. 12. Na czas naprawy pojemnika uszkodzonego lub wymiany pojemnika na nowy Wykonawca wyposaża daną nieruchomość w pojemnik zastępczy lub worek odpowiadający kolorystycznie uszkodzonemu pojemnikowi. Wykonawca informuje Zamawiającego w raporcie dobowym o wymienionych pojemnikach. 13. W przypadku, gdy Wykonawca wymienia uszkodzony pojemnik, nowy pojemnik musi mieć taką sama pojemności jak pojemnik uszkodzony, a także odpowiadać technicznie wymogom ustalonym w odrębnych przepisach, w szczególności odpowiadać kolorystycznie dla frakcji odpadów zbieranych w uszkodzonym pojemniku. 14. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o punktach, w których nastąpiła wymiana pojemnika uszkodzonego trwale w raporcie dobowym. 15. W przypadku, gdy uszkodzenie pojemnika przez Wykonawcę uniemożliwia zbiórkę odpadów lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zastąpić go nowym pojemnikiem. 16. Nowe pojemniki podstawione w ramach uszkodzenia trwałego winny być opisane przez Wykonawcę adresem nieruchomości, dla której są przeznaczone. 17. Wykonawca, w celu uniknięcia nieuzasadnionych roszczeń ze strony Właścicieli nieruchomości, powinien własnym staraniem i na własny koszt przed rozpoczęciem opróżniania pojemników przeprowadzić ocenę stanu pojemników i utrwalić jej wyniki w celach dowodowych. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenie pojemnika podczas oględzin przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca sporządza protokół. Protokół ten zawiera wskazanie wszystkich uszkodzonych pojemników z opisem ich uszkodzeń oraz wskazaniem pojemników, które z uwagi na swój stan techniczny, muszą zostać wymienione przez właściciela nieruchomości. Sporządzenie protokołu winno nastąpić nie później, niż w terminie na siedem dni przed rozpoczęciem realizacji usługi przez Wykonawcę. Domniemuje się, iż pojemniki niewskazane w protokole, w dniu rozpoczęcia realizacji usługi, nie posiadają uszkodzeń. IV. Opracowanie stałego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 1. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy. 2. Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu, który zapewni regularność i powtarzalność odbierania odpadów, aby mieszkańcy mogli zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. Niedopuszczalne są nieuzgodnione zmiany w odbiorach odpadów. 2.1. O ewentualnych zmianach w harmonogramie Wykonawca winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tak by można było poinformować o tym fakcie mieszkańców. 3. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu, który obejmować będzie cały okres świadczenia usługi. 4. Wykonawca, niezależnie od wskazanych częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie dodatkowe odbiory odpadów komunalnych w dniach poprzedzających dni świąteczne, tak aby nie nastąpiło przepełnienie pojemników. 5. Odbiór odpadów, który realizowany jest co najmniej raz w tygodniu, powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia w ciągu całego roku. W przypadku, gdy odbiór odpadów przypada częściej niż raz w tygodniu, odbiór odpadów powinien przypadać w te same dni tygodnia. Odbiory odpadów, które realizowane są 2 razy w miesiącu lub rzadziej, powinny przypadać w ten sam dzień miesiąca (np. drugi wtorek miesiąca). 6. W przypadku, gdy odbiór odpadów komunalnych przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca w przygotowywanym harmonogramie uwzględni odbiór odpadów w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy lub w dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy, z tym że termin ten powinien być optymalny i nie powinien dopuszczać do przepełnień pojemników. 7. W celu uzgodnienia harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w wersji elektronicznej, natomiast Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania dokona akceptacji lub wniesie uwagi do harmonogramu. 8. Uwagi Zamawiającego Wykonawca wprowadzi do harmonogramu w terminie 2 dni roboczych oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. 9. Wykonawca opracowując harmonogram musi uwzględnić rodzaj zabudowy oraz wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie doszło do przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. 10. Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy niezamieszkałej odbywać się będzie we wskazane w harmonogramie dni, w godzinach 7:00-16:00, chyba że dostęp do pojemników nie jest niczym ograniczony i może odbywać się poza wskazanymi godzinami. 11. Przygotowany harmonogram musi być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, umożliwiający łatwe zorientowanie się w dacie i dniach odbiorów odpadów (poszczególnych frakcji odpadów) oraz rodzaju zabudowy (tj. zamieszkała, niezamieszkała, jednorodzinna, wielorodzinna). 12. Zamawiający ustali z Wykonawcą informacje, jakie mają być umieszczone w harmonogramie niezwłocznie po podpisaniu umowy. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w harmonogramie. Wykonawca nanosi zmiany w harmonogramie i udostępnia nowy harmonogram Zamawiającemu poprzez przesłanie drogą elektroniczną pliku w formacie .doc, .pdf lub .xlsx w przeciągu 2 dni roboczych. 14. Co miesiąc Wykonawca przesyła Zamawiającemu wydruk aktualnego harmonogramu w przeciągu 7 dni od zakończenia miesiąca. 15. Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie świadczenia usługi dokonywał zmian w harmonogramie, chyba że zgłoszone zmiany zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego w przeciągu 14 dni. 16. Po zaakceptowaniu ujętych w pkt. 15 zmian na Wykonawcy ciąży obowiązek skutecznego poinformowania mieszkańców o zmianach po przez dostarczenia informacji do właściciela /zarządcy nieruchomości, których zmiany dotyczą 17. Wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres świadczenia usługi, a także informować niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych) o wszystkich zmianach w harmonogramie. 18. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 2 dni) zaktualizowany plik harmonogramu (w formacie .doc, .pdf lub .xlsx), po czym Zamawiający udostępnia go na swojej stronie internetowej. 19. Zamawiający przewiduje zmiany w harmonogramie, o czym Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail). 20. Wykonawca na bieżąco będzie wprowadzał zmiany w zatwierdzonym harmonogramie w przypadkach: a. powstania/likwidacji/zmiany miejsca gromadzenia odpadów komunalnych; b. zmiany częstotliwości odbioru odpadów z miejsca gromadzenia odpadów komunalnych; c. zmiany pojemności pojemników. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość awaryjnego odbioru odpadów. a. Wykonawca, powiadomiony przez Zamawiającego, dokona odbioru awaryjnego do 24h od zgłoszenia. b. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o awaryjnym odbiorze odpadów telefonicznie i e-mailem. c. Usługa awaryjnego odbioru odpadów obejmuje dni od poniedziałku do piątku. 22. Przez odbiór awaryjny rozumie się nieprzewidzianą, nadprogramową ilość odpadów, nie wynikającą z nieterminowego odbioru odpadów komunalnych, która może być wynikiem okresu świątecznego, imprez masowych, uroczystości itp. 23. Wykonawca zobowiązany jest w razie zaistniałej konieczności do wykonania usług doraźnych w zakresie uprzątnięcia i odbioru odpadów w przeciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia. Zgłoszenia wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 – 22:00 oraz w soboty od 7:00-15:00 . Przez zaistniałą konieczność rozumie się nagłe utworzenie stanu zagrażającemu porządkowi i bezpieczeństwu (powywracane pojemniki, rozrzucone odpady w miejscach publicznych, itp.) 24. Wykonawca na doraźne polecenie Zamawiającego podejmie pracę w soboty oraz w uzasadnionych przypadkach poza ustalonym harmonogramem. 25. Poza ustalonym harmonogramem Wykonawca dokona odbioru odpadów z Cmentarza Komunalnego na polecenie Zamawiającego, szczególnie w dni poprzedzające Święto Zmarłych. Odbiór odpadów ma nastąpić we wczesnych godzinach rannych w dniu 1 i 2 listopada. 26. Zamawiający każdorazowo zgłasza Wykonawcy tzw. reklamację (zgłoszenie reklamacyjne), która dotyczy nieterminowych odbiorów odpadów oraz nieuprzątnięcia miejsca gromadzenia odpadów. Jedna reklamacja dotyczy jednego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. 27. Za nieterminowe odbiory odpadów oraz za nieuprzątnięcie miejsca gromadzenia odpadów Wykonawca ponosić będzie kary za każdorazowy przypadek na zasadach określonych w umowie. 28. Wykonawca dokona odbioru reklamacyjnego (będącego następstwem zgłoszenia reklamacyjnego) w przeciągu ........ godzin od zgłoszenia (Zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu oferty) 29. Niezrealizowanie odbioru reklamacyjnego w określonym czasie skutkować będzie karami umownymi określonymi w umowie. V. Dokumentacja, którą Wykonawca winien prowadzić w związku z przedmiotem zamówienia 1. W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem oraz w związku z wymogami w zakresie sprawozdawczości, określonymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a. przekazywania Zamawiającemu w sposób ciągły z wykorzystaniem transmisji danych poprzez technologię GPS, GPRS ewidencjonowanych danych dotyczących realizowanych odbiorów w formie elektronicznej z informacjami o dacie i godzinie realizacji odbioru odpadów, rodzaju odbieranych odpadów, rzeczywistego przebiegu trasy pojazdu, czasie i miejscu przekazania odebranych odpadów, b. sporządzanie i przechowywanie dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów do Instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie, c. bieżącego prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w ramach realizacji umowy z Zamawiającym, zgodnie z przepisami prawa, d. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 67 i art.69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 797 ); e. sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej raportów miesięcznych i dobowych, f. sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w formie papierowej sprawozdań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), g. sporządzania sprawozdania zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi. 2. Raporty miesięczne Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego dotyczy, Raporty dobowe natomiast w dniu następującym po dniu odebrania i przetransportowania do Instalacji odpadów. Raport dobowy - należy przez to rozumieć wszystkie informacje przekazane przez Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz o niezrealizowanych odbiorach odpadów wynikających z nieudostępnienia pojemnika lub miejsca usytuowania pojemnika, który to raport zawiera m.in.: unikalny nr raportu, dane kontaktowe sporządzającego raport, adresy punktów odbioru odpadów komunalnych, datę, godzinę i opis zdarzenia, opis sposobu udokumentowania nieprawidłowości w formie pisemnej i elektronicznej, informację o przeprowadzonych oględzinach pojemników przed rozpoczęciem ich opróżniania wraz z oceną ich stanu, a w przypadku stwierdzenia podczas oględzin uszkodzenie pojemnika dołączenie protokołu z oględzin) oraz inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a) Raport dobowy przekazywany będzie Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail) do godziny 12:00 dnia następnego. b) Raport miesięczny - należy przez to rozumieć wszystkie informacje przekazane przez Wykonawcę o stwierdzonych zdarzeniach, który to raport zawiera m.in.: unikalny nr raportu, dane kontaktowe sporządzającego raport, wykaz niewykonanych usług i podanie przyczyny, wykaz miesięczny ilości odebranych i przekazanych do Instalacji odpadów z podziałem na kody w formie pisemnej i elektronicznej. Raport powinien zawierać także informacje o nieprawidłowościach, które wykazywane były w raportach dobowych, w tym wskazanie uszkodzonych pojemników oraz ilościach wymienionych pojemników. Raport ma być przekazywany w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy, w formie papierowej i formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. Raport miesięczny wraz z kartą przekazania odpadu będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, aby udokumentował zdarzenia odbioru reklamacyjnego w formie zdjęć przed realizacją zgłoszonej reklamacji, jak i po jej wykonaniu. Zdjęcia w postaci cyfrowej muszą być wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na skuteczne udokumentowanie zdarzenia oraz przypisanie go do danego punktu tymczasowego gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przekazać całą dokumentację potwierdzającą prawidłowy odbiór reklamacyjny oraz zamieścić informacje w raporcie dobowym. 4. Prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj. sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza którego dotyczy, zawierających m.in. informacje o: a. liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, b. masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, c. pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych; d. odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi; e. odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 5. Podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, by ze strumienia odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w ramach wtórnego recyklingu odzyskał nie mniej niż 5 % odpadów nadających się do ponownego przetworzenia każdej frakcji, co zostanie wykazane w sprawozdaniu. VI. Wymagania dot. systemu monitorującego bazującego na GPS do zamontowania na pojazdach 1. System monitoringu bazujący na GPS. 1) Wszystkie pojazdy Wykonawcy będą wyposażone w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS rejestrujący przebieg tras – punkty nie rzadziej niż co 30 sekund. 2) Dane rejestrowane przez dodatkowe urządzenia rejestrujące opisane w poniższych punktach muszą być w pełni zintegrowane z systemem monitoringu GPS, 3) Przesył danych z urządzeń dodatkowych musi być jednoczesny z danymi z systemu monitoringu GPS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i czas [zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC(PL)] oraz współrzędne geograficzne zdarzeń wyznaczone na podstawie systemu GPS; 4) W trakcie realizacji usługi odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania poprzez systemy GPS następujących danych: a) czasu i miejsca odbioru odpadów, b) rzeczywistego przebiegu trasy, c) czasu i miejsca zakończenia usługi (przekazania odpadów). 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu (w siedzibie Zamawiającego) dostęp do portalu internetowego umożliwiający Zamawiającemu: 1) jednoznaczne identyfikowanie pojazdów Wykonawcy, którymi świadczy usługę (np. nr rejestracyjny lub nr boczny lub inny ); 2) bieżącą lokalizację pojazdu z wykorzystaniem technologii GPS; 3) kontrolę wyjazdu i wjazdu w zdefiniowany obszar (baza wykonawcy, obszar świadczenia usługi (trasa) instalacje regionalne, itp.); 4) wizualizację w formie tabelarycznej i graficznej na mapie wszystkich zarejestrowanych na pojeździe zdarzeń (jazda, postój, itp.); 5) wizualizację tras przejazdów pojazdów za dowolny okres czasu na cyfrowej mapie. 3. Struktura przesyłu i dostępu do danych (dot. portalu internetowego): 1) transmitowanie danych z urządzeń pokładowych z wykorzystaniem technologii GSM; 2) dostęp do bieżącej lokalizacji pojazdów z opóźnieniem nie większym niż 1 minuta; 3) połączenie z portalem internetowym powinno być szyfrowane (https); 4) wszystkie zarejestrowane przez urządzenia pokładowe dane powinny być transmitowane bezpośrednio na serwer, do którego został udzielony Zamawiającemu dostęp; 5) Zamawiający wymaga archiwizacji na serwerze Wykonawcy wszystkich zarejestrowanych przez urządzenia pokładowe danych przez okres obowiązywania umowy. 4. Wykonawca obowiązany jest utrzymywać w pełnej sprawności urządzenia rejestrujące pracę pojazdów tj. system GPS tak, aby wykonanie każdej usługi odbioru odpadów z nieruchomości zostało przez nie zarejestrowane. 5. Wyposażenie pojazdów w system rejestrujący obraz z datą, godziną w jakości HD, udostępnianie zapisu wizyjnego Zamawiającemu na każde żądanie. VII. Wymagania w stosunku do sprzętu 1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest, aby pojazdy były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, były sprawne, posiadały aktualne badania techniczne, były dopuszczone do ruchu oraz były trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. 2. Pojazdy i urządzenia powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu. 3. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w system monitorujący - kamery rejestrujące czynności związane z opróżnianiem odpadów. Wykonawca na wyraźne polecenie Zamawiające przekaże nagrania z kamer z poszczególnych dni lub punktów. 4. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję pojazdów i urządzeń z częstotliwością gwarantującą zapewnienie właściwego stanu sanitarnego. 5. Wykonawca zapewnia : a. Odpowiednią konstrukcję pojazdów zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, b. Wyposażenie pojazdów w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych, c. Wyposażenie pojazdów w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 6. Wykonawca zobowiązany jest spełniać także inne niewymienione wyżej wymagania stawiane dla pojazdów oraz dla bazy magazynowo - transportowej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r. poz. 122 ). 7. Wyposażenie pracowników w oznakowane logotypem firmy kamizelki zapewniające bezpieczeństwo na drodze. 8. Wykonawcę obowiązuje: a. Zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. b. Zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. VIII. Dane ilościowe 1. Dla potrzeb złożenia oferty, Zamawiający szacuje łączną masę odpadów komunalnych, w oparciu o sumę odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta Chojnowa oraz wyodrębnionych z odpadów zmieszanych i przekazanych do ponownego użycia i recyklingu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ii. Lp. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnów j.m. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 3 m-cy 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Mg 909,75 Lp. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnów j.m. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 3 m-cy 1. Metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe Mg 80,25 Lp. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnów j.m. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 3 m-cy 1. Papier i tektura Mg 20,75 Lp. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnów j.m. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 3 m-cy 1. Szkło Mg 46,25 Lp. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnów j.m. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 3 m-cy 1. Bioodpady Mg 7 Lp. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnów j.m. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 3 m-cy 1. Przeterminowane leki Mg 0,05 2. Wykaz punktów odbiorów odpadów komunalnych z określeniem adresu, pojemności i ilości pojemników został przestawiony w Załączniku nr 2 do umowy. 3. Przedstawione powyżej ilości obejmują okres 3 m-cy, podczas którego powstały odpady, są to wielkości szacunkowe przewidywane do powstania. IX. Częstotliwość odbiorów odpadów komunalnych 1. ZABUDOWA JEDNORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał będzie system workowo/pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1) Sposób gromadzenia odpadów przez Właścicieli nieruchomości jednorodzinnych Odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 l lub 240 l albo w workach o pojemności 60 l lub 120 l, osobno dla każdej frakcji, tj.: - niesegregowane (zmieszane), - metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, - papier, - szkło, - bioodpady. 2) Częstotliwość odbioru odpadów przez Wykonawcę od Właścicieli nieruchomości jednorodzinnej: a) Odpady niesegregowane (zmieszane): - w okresie od 01.04. do 31.10. nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, - w okresie od 01.11. do 31.03. nie rzadziej niż raz w miesiącu. b) Bioodpady: nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. c) Papier: nie rzadziej niż raz w miesiącu. d) Szkło: nie rzadziej niż raz w miesiącu. e) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe: nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 2. ZABUDOWA WIELORODZINNA Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1) Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości wielorodzinnych Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1) Sposób gromadzenia odpadów przez Właścicieli nieruchomości wielorodzinnych Odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1100 l, osobno dla każdej frakcji, tj.: - niesegregowane (zmieszane) - metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, - papier, - szkło, - bioodpady. 2) Częstotliwość odbioru odpadów przez Wykonawcę od Właścicieli nieruchomości wielorodzinnych: a) Odpady niesegregowane (zmieszane): w okresie od 01.04. do 31.10. nie rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie od 01.11. do 31.03. nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. b) Bioodpady: w okresie od 01.04. do 31.10. nie rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie od 01.11. do 31.03. nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. c) Papier: nie rzadziej niż raz w miesiącu. d) Szkło: nie rzadziej niż raz w miesiącu. e) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe: nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 3. ZABUDOWA NIEZAMIESZKAŁA Na terenie zabudowy niezamieszkałej obowiązywał będzie system workowo/pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1) Sposób gromadzenia odpadów przez Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 l lub 7000 l albo w workach o pojemności 60 l lub 120 l, osobno dla każdej frakcji, tj.: - niesegregowane (zmieszane), - metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - papier, - szkło, - bioodpady. 2) Częstotliwość odbioru odpadów przez Wykonawcę od Właścicieli nieruchomości a) Odpady niesegregowane (zmieszane): nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. b) Bioodpady: nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. c) Papier: nie rzadziej niż raz w miesiącu. d) Szkło: nie rzadziej niż raz w miesiącu. e) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe: nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 4. ODPADY KOMUNALNE Z KOSZY ULICZNYCH Odpady z koszy ulicznych Wykonawca zobowiązany jest odbierać z Bazy ChZGKiM Chojnów ul. Kraszewskiego 1 Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę zmieszanych odpadów – co najmniej raz na dwa tygodnie. Na terenie Gminy Miejskiej Chojnów stosowane są następujące oznakowania kolorystyczne i opisowe pojemników oraz worków do zbiórki odpadów komunalnych: Pojemniki:  niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury  zielony oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła  żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe  brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady  czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) Worki: Worki wykonane z folii polietylowej o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka X. Inne zobowiązania 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy – pracowników wykonujących usługi, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia tj.: obsługujących śmieciarki (ładowacze), kierowców pojazdów transportujących odpady 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Gminie Miejskiej Chojnów osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W przypadku nieosiągnięcia przez Gminę Miejską Chojnów poziomu recyklingu o którym mowa w art. 3b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) a w konsekwencji tego Gminie zostanie naliczona kara przez organ uprawniony, Zamawiający obciąży niniejszą kara Wykonawcę. X. Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: 1. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.); 2. ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.); 3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t.j. Dz. U. 2013 poz. 122); 4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167); 5. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412); 6. Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10); 7. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.); 8. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 797); 9. Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1450/17 z dnia 21.12.2017 roku 10. Uchwałą XXVI/123/20 z dnia 6 maja 2020 r. Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów; 11. Uchwałą XXVI/124/20 z dnia 6 maja 2020 r. Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że: a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Chojnów, b) posiada uprawnienia (zezwolenie) do wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów (zezwolenie) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach