Przetargi.pl
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach – działka nr 160/3

Gmina Strzegom ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 856-05-99 , fax. (074 ) 856-05-16
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegom
  ul. Rynek 38
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 856-05-99, fax. (074 ) 856-05-16
  REGON: 89071837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl, www.bip.strzegom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach – działka nr 160/3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach – działka 160/3. 2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu , 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 3. Zakres robót budowlanych obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - wykonanie fundamentów,- murowanie ścian,- wykonanie innych elementów żelbetowych,- roboty dachowe,- roboty izolacyjne, - roboty tynkarskie,- montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej,- roboty elewacyjne, - roboty posadzkarskie, - wykonanie instalacji c.o i c.w.u,- wykonanie sieci wodociągowej,- wykonanie przyłącza energetycznego, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,- wykonanie instalacji sanitarnych,- wykonanie dodatkowej instalacji hydrantowej oraz zaopatrzenie obiektu w gaśnice zgodnie z Postanowieniem nr 33/2019 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.5560.17.1.2019 z dn. 30.09.2019 r.,- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej i instalacji elektrycznych,- roboty wykończeniowe,- roboty montażowe,- wykonanie instalacji odgromowej,- wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz wjazdu na teren działki,- usunięcie kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia, - montaż systemu alarmowego jako zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem,- wykonanie IS instalacji szybkiego ładowania,- wykonanie WS wyciągu spalin,- montaż DIGITEX systemu alarmowego,- wykonanie ISP instalacji sprężonego powietrza, sprężarka,- wykonanie PAED przycisku alarmu za szybką,- wykonanie SAED – STACJA AED defibrylator,- montaż masztu na syrenę,- zakup i montaż syreny. 4. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ oraz SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Na dokumentację przetargową (techniczną) składają się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, suplement, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projekt budowlany usunięcia kolizji linii napowietrznej nn, projekt wykonawczy usunięcia kolizji linii napowietrznej nn, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych usunięcia kolizji linii napowietrznej nn, decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1905/2019 z dn. 02.12.2019 r. wydaną przez Starostę Świdnickiego, decyzja o pozwoleniu na budowę nr 200/2020 z dn. 24.02.2020r. wydaną przez Starostę Świdnickiego, uzgodnienia. 5. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje:- wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej oraz SIWZ,- organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy,- sporządzenie planu BIOZ,- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów,- doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,- wywiezienie gruzu na składowisko odpadów i utylizację odpadów budowlanych,- utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,- obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej, - dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania z instalacji znajdującej się w obiekcie, szkolenie obsługi, uzyskanie branżowych odbiorów technicznych, uporządkowanie terenu budowy,- oznakowanie i wyposażenie obiektu w znaki i urządzenia ochrony ppoż. w odniesieniu do sporządzonej i dostarczonej przez Zamawiającego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami przy uwzględnieniu Postanowienia nr 33/2019 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.5560.17.1.2019 z dn. 30.09.2019 r.,- wykonanie i zarejestrowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu - w 2 egz,- opłaty za nadzory i odbiory jednostek branżowych,- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,- informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci o zamierzonych terminach rozpoczęcia, zakończenia i odbiorów robót zgodnie z wydanymi warunkami (stanowiącymi część dokumentacji technicznej). Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac,- wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do prawidłowego i terminowego ich wykonania, jak np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszty zużycia mediów, opłaty związane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentów sieci i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia, w tym również koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej dla dysponentów sieci i jednostek branżowych, - uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów z dysponentami wszystkich sieci oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień wynikających ze wszystkich decyzji i warunków technicznych, które stanowią podstawę do prowadzenia robót, - przed przystąpieniem do wykonywania prac w pasie drogowym - uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego z uwzględnieniem wszystkich formalności, których należy dopełnić w tym zakresie, jak np. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,- uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań materiałowych i kolorystyki w tym:: płytek, farb, stolarki,- zeskładowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów z rozbiórki określonych w dokumentacji technicznej,- uzgodnienie z prywatnym właścicielem posesji, na której wykonywane będzie przyłącze wodociągowe terminu i sposobu prowadzenia prac, - przed przystąpieniem do prac uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym (dz.118/2) – decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu: prowadzenia robót – wykonania zjazdu – zgodnie z decyzją nr 81/2018 z dnia 29.07.2019r. (PT.4200.95.2019) oraz umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, hydrantu naziemnego ppoż oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku OSP – zgodnie z decyzją nr 82/2019 (PT.4200.96.2019) z dnia 30.07.2019r.,- zawiadomienie zarządcy drogi o rozpoczęciu i zakończeniu prac: a) związanych z przykryciem fragmentu rowu przy drodze powiatowej oraz oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z pismem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z dnia 05.09.2019r. (PT.410.110.2019), b) związanych z wykonaniem przyłącza i włączeniem się do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej zgodnie z pismem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z dnia 05.09.2019r. (PT.410.111.2019), - poniesienie kosztu zajęcia pasa drogowego i doprowadzenie pasa drogi do stanu pierwotnego,- zawiadomienie o rozpoczęciu i zakończeniu prac Tauron Dystrybucja S.A., złożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z kartą gwarancyjną producenta w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem technicznym urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji, uzyskanie zgody na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalenie nadzoru służb energetycznych, a na czas wykonywania przebudowy zapewnienie ciągłości zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze, poniesienie kosztów z tym związanych – zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji Tauron Dystrybucja S.A. – pismo z dnia 24.04.2019 r. Nr TD/OWB/OME/K/WT/WO/32/2019, - wypełnienie wszelkich obowiązków wynikających z warunków wydanych przez: 1) SDPŚ – Decyzja nr 82/2019 z dnia 30.07.2019r., 2)SDPŚ – Decyzja nr 81/2018 z dnia 29.07.2019r.,3) WIK Strzegom- pismo z dnia 28.08.2019r. – zmiana uzgodnienia nr 134/12/18 znak L.dz.3895/2018 z dnia 11.12.2018r.,4)Tauron - opinia nr OMD4.1/GKii.4040.183.2019 z dnia 24.10.2019r.,5)SDPŚ – pismo znak PT.410.111.2019 z dnia 05.09.2019r.,6)SDPŚ – pismo znak PT.410.110.2019 z dnia 05.09.2019r.,7)UM w Strzegomiu – pismo znak WKSiW.7230.52.2019.PM z dnia 19.06.2019r., 8)Tauron – warunki techniczne usunięcia kolizji z dnia 24.04.2019r., 9) Tauron – warunki przyłączenia z dnia 18.03.2019r.,- obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, szkiców geodezyjnych i wykonaniem mapy powykonawczej z potwierdzeniem wniesienia do zasobów geodezyjnych,- dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania z instalacji, przygotowanie protokołów z rozruchu, badań, pomiarów, szkolenia obsługi,- przeszkolenie użytkowników w zakresie korzystania z zainstalowanej infrastruktury. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy sprzętu AGD i zlewozwywaka. 6. Obowiązkiem Wykonawcy nie będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jednak Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej potrzebnej do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - wszystkich protokołów badań, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów dysponentów sieci, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych niezbędnych dokumentów. 7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do sprawowania tych funkcji. 8. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ mają charakter pomocniczy. Przedmiary należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiary robót nie mogą stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją przetargową. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, bądź nie uwzględnienia jakiejś części zamówienia w przedmiarze, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak jakiejś części zamówienia w przedmiarze robót lub w tabelach, schematach materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej w szczególności w projekcie wykonawczym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji technicznej w umownej cenie ryczałtowej. 10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego. 11. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczona dokumentacja techniczna jest kompletna i czy nie zawiera wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji technicznej ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i sztuką budowlaną. 12. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem powinny uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. 13. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 14. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 15. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót. 16. W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony z Zamawiającym harmonogram terminowo – rzeczowo - finansowy, uwzględniający poszczególne elementy robót i terminy ich wykonania. Harmonogram powinien uwzględniać taki podział elementów robót, który będzie umożliwiał kompletne odebranie elementu po jego zakończeniu i rozliczenie fakturami częściowymi. W harmonogramie należy uwzględnić:- fakturowanie częściowe – maksymalnie w okresach comiesięcznych- nie częściej,- ostatnia faktura nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego.Terminy określone w harmonogramie będą terminami odbiorów części wykonanych robót i fakturowania, a nie terminami płatności. 17. Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rozliczenie robót na kwotę nie wyższą niż 190.000,00 zł brutto w roku 2020. 18. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy kosztorys, sporządzony z uwzględnieniem wskazań do harmonogramu o których mowa powyżej, zawierający stawki roboczogodziny i wysokość narzutów. 19. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały i dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załączniku nr 8 i 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 7 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38, BZ WBK S.A. O/Strzegom Nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w tytule: WIiZP.271.12.2020.wadium. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ……….. - do dnia ………..", e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji lub poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 10. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) w formie papierowej, 2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga: 1) złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) lub 2) złożenia oryginału dokumentu wadialnego poprzez Platformę zakupową w wydzielonym, odrębnym pliku (np. pdf). Złożony dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 lub 4A do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach