Przetargi.pl
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz realizacja planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego na terenie wsi Krzydlina Mała, gmina Wołów, powiat wołowski, w związku z realizacją projektu /Scalenie gruntów wsi Krzydlina Mała/ w ramach działania 125 /Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów/ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-044 Wrocław, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 372 37 28 , fax. 71 342 99 13
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17 15/17
  50-044 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 372 37 28, fax. 71 342 99 13
  REGON: 02139554500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.biuro-geodezji.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz realizacja planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego na terenie wsi Krzydlina Mała, gmina Wołów, powiat wołowski, w związku z realizacją projektu /Scalenie gruntów wsi Krzydlina Mała/ w ramach działania 125 /Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów/ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje realizację prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, w tym: przebudowę dróg nr 1, 2, 3 o łącznej długości 4,98 km oraz realizację planu zadrzewień dla dróg nr 2 i 3. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Przetargowej Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawców /SIWZ Dział I/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 120.000,- PLN słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.biuro-geodezji.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach