Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ W RUDZICZCE

Gmina Suszec ogłasza przetarg

 • Adres: 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 44993050 , fax. 032 4493051
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suszec
  ul. Lipowa 1 1
  43-267 Suszec, woj. śląskie
  tel. 032 44993050, fax. 032 4493051
  REGON: 00100485600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@suszec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ W RUDZICZCE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Prace budowlane polegać będą na rozbiórce dachu istniejącego oraz kominów ze wszystkimi warstwami i instalacjami, dobudowie nowych kominów, realizacji wieńców, ścian szczytowych, drewnianej konstrukcji dachu oraz pokrycia, realizacji obróbek blacharskich, realizacji instalacji odgromowej, realizacji rynien i podłączeniu do istniejących rur spustowych. PARAMETRY BUDYNKU: Powierzchnia zabudowy ~195,00 m2 Kubatura budynku 1700,00 m3 Wysokość do kalenicy dachu od poziomu terenu 9,03 m ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH: - demontaż instalacji odgromowej i rynien - usunięcie istniejących warstw pokrycia dachowego - powiększenie otworu w stropie - rozbiórka kominów - demontaż zewnętrznej drabiny prowadzącej na dach - skucie gzymsu - wyrównanie powierzchni stropu (jeżeli okaże się to niezbędne przed wykonaniem warstw projektowanych) ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH: - wykonanie ramy podpierającej strop w miejscu wykonania otworu W miejscu oparcia ramy w ścianach wykuć bruzdy, które należy zabetonować po wykonaniu konstrukcji. Ramę wykonać z ceowników C120 opartą na ścianach na min.15cm. W miejscu oparcia wykonać podlewkę cementową grubości min.3cm. Po wykonaniu ramę należy obudować dwiema warstwami płyt GKF wg rozwiązania systemowego producenta. - wymurowanie kominów - wklejenie kotew do mocowania murłat do stropu na min. 7cm w rozstawie co 250cm. - wykonanie wieńca żelbetowego wokół budynku 25x25cm zbrojonego 4?12 (A-IIIN), strzemiona ?6 co 25cm (A-I) - wymurowanie ścian szczytowych z pustaków ceramicznych gr.25cm kl.15, w miejscu oparcia płatwi wykonać poduszkę cementową gr. 3cm - wykonanie konstrukcji więźby dachowej - wykonanie pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i instalacji odgromowej 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania dokumentacji niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót oraz aby być w pełni świadomym praw i obowiązków warunków umownych i wynikających z nich następstw. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji betonowych, 45262500-6 - Roboty murarskie, 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych, 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych, 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie, 45262120-8 - Wznoszenie rusztowań, 45312310-3 - Ochrona odgromowa, 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej, 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ, b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - w tym INWENTARYZACJA - zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do niniejszej SIWZ. Uwagi: Przedstawione w w.w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,16043,16340/16340/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach