Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych na rzecz Wydziału Rozwoju Regionalnego

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2078562 , fax. 32 2078578
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  ul. Ligonia 46 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2078562, fax. 32 2078578
  REGON: 27628463800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych na rzecz Wydziału Rozwoju Regionalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na rzecz Wydziału Rozwoju Regionalnego, zgodnie z opisem zawartym w siwz oraz zakresach. 2. Dodatkowe postanowienia dla zakresów: 2.1. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie 2 godzin plus czas dojazdu do miejsca uszkodzenia pojazdu. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z usług innego przewoźnika, obciążając za wykonanie tej usługi Wykonawcę wg stawek obowiązujących u wynajętego przewoźnika. 2.2. Wszystkie pojazdy, za pomocą których będzie świadczona usługa muszą posiadać ubezpieczenie (tj. muszą mieć opłacone składki ubezpieczeniowe) od odpowiedzialności cywilnej (OC), ponadto Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia osób korzystających z pojazdów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przed rozpoczęciem wykonywania każdej usługi do przedstawienia: a) zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym i dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego, b) aktualnych uprawnień kierowcy do kierowania pojazdem, c) polisy OC i NNW pojazdu wraz z dowodem opłacenia składki, d) aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób, zgodnej z wymogami siwz. 2.4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany sukcesywnie, w miarę zaistniałych potrzeb, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego. Zamówienia na wykonanie poszczególnej usługi będą składane faksem lub e-mailem najpóźniej na 10 dni przed jej realizacją, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia tego okresu za obustronną zgodą. 2.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega dyspozycyjność środka transportu z kierowcą w dniu realizacji usługi transportowej zgodnie ze złożonym zamówieniem. 2.6. Wykonawca w cenie uwzględni wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. wynagrodzenia kierowcy, wyżywienia kierowcy, koszty ewentualnych diet, kosztu związanego z podstawieniem pojazdu, eksploatacją pojazdu (w tym paliwo), ubezpieczeniem OC i NNW, koszty związane z użytkowaniem dróg publicznych i autostrad, parkingów oraz inne koszty wynikające z usługi transportowej. 2.7. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia (dla każdego zakresu odrębnie) na podstawie kalkulacji opisanej w siwz. 2.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, jednak nie mniej niż 70%, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zrealizować mniej niż 70% ilości przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach