Przetargi.pl
Rewitalizacja kanału Młynówka wraz z terenem przyległym-etap II

Urząd Gminy w Węgierskiej Górce ogłasza przetarg

 • Adres: 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8641501 , fax. 033 8641780
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Węgierskiej Górce
  ul. Zielona 43 43
  34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie
  tel. 033 8641501, fax. 033 8641780
  REGON: 00055218800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja kanału Młynówka wraz z terenem przyległym-etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja kanału Młynówka wraz z terenem przyległym- etap II. Rewitalizacja będzie polegała modernizacji kolejnego odcinka kanału Młynówka o długości ok.292 mb oraz zmianie nawierzchni na istniejącym ciągu pieszym wzdłuż kanału, przy ul. Kościuszki. Modernizacja polega na oczyszczeniu dna kanału, wyprofilowaniu dna o szerokości 2m, wyprofilowaniu zboczy o kącie 45? i obłożeniu zboczy głazami kamiennymi. Przekrój oraz parametry hydrologiczne kanału nie ulegną zmianie. Modernizacja ciągu pieszego polega na wymianie podbudowy i nałożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni ok. 663 m2. Pomiędzy kanałem Młynówka a ciągiem pieszym wzdłuż ul. Kościuszki projektuje się ciąg gabionów. Na istniejących słupach oświetleniowych drogę należy zamontować lampy doświetlające chodnik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wegierska-gorka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach