Przetargi.pl
Przebudowa chodników w miejscowościach: Biała przy drodze powiatowej nr 1331P; Smolarnia przy drodze powiatowej nr 1317P; Nowa Wieś przy drodze powiatowej nr 1324P - etap I

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Gdańska 56
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2552823 , fax. 067 2552931
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
  ul. Gdańska 56 56
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2552823, fax. 067 2552931
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpczarnkow@poczta.onet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników w miejscowościach: Biała przy drodze powiatowej nr 1331P; Smolarnia przy drodze powiatowej nr 1317P; Nowa Wieś przy drodze powiatowej nr 1324P - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Biała przy drodze powiatowej nr 1331P Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:-wykonanie wykopu pod chodniki i zjazd łącznie z wykonaniem i zagęszczeniem koryta-3,00 m3;-ustawienie oporników betonowych 8x30x100 cm-4,00 mb;-ustawienie obrzeży betonowych-5,00 mb;-wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (10% kostka kolorowa) na podsypce cementowo - piaskowej-7,50 m2;-wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej-6,00 m2;-wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na zjazdach gr. 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym-6,00m2 Smolarnia przy drodze powiatowej nr 1317P Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:-wykonanie wykopu pod chodniki z zagęszczeniem koryta-1,90 m3;-ustawienie obrzeży betonowych-5,00 mb;-wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (10% kostka kolorowa) na podsypce cementowo - piaskowej-18,50 m2 Nowa Wieś przy drodze powiatowej nr 1324P - etap I Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:-roboty pomiarowe-0,228 km;-roboty ziemne;-roboty rozbiórkowe:- cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych -65,0 m;- rozbiórka znaków drogowych wraz z słupkami-2,0 szt.- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm-40,0 m2;- mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 5 cm-40,0 m2;- rozebranie krawężników betonowych 15x0x100 (z ławą)-193,0 m;- rozebranie opornika 8x30x100-192,0 m;- rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm-277,0 m2;- rozebranie nawierzchni z trylinki-55,0 m2;- załadunek i wywóz gruzu z terenu rozbiórki-21,0 m2;-wykonanie nasypów;-wykonanie odwodnienia:- roboty ziemne-274,58 m3- wykonanie studzienek ściekowych-3,0 szt.- wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia gr. 15 cm-25,0 m2;- wykonanie nawierzchni z mieszanki min.-bitu o gr. 8 cm-30,0 m2;-regulacja pionowa urządzeń podziemnych-3,0 szt.;-mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża-351,0 m2;-podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gr. 20 cm-41,0 m2;-wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-300,0 m2;-wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej-41,0 m2;-umocnienie powierzchniowe skarp;-ustawienie krawężników bet. 15x30x100 cm na ławie bet.-193,0 m;-ustawienie krawężników bet. 15x22x100 cm na ławie bet .-41,0 m;-ustawienie oporników betonowych 8x30x100 cm;-na podsypce cementowo-piaskowej-232,6 m2-wykonanie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów bet.-63,0 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach