Przetargi.pl
Przebudowa ciągu pieszego w m. Paruszka

Gmina Krajenka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-430 Krajenka, ul. Władysława Jagiełły 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2639204 w. 24, 2639205 , fax. 067 2639203
 • Data zamieszczenia: 2016-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krajenka
  ul. Władysława Jagiełły 9 9
  77-430 Krajenka, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2639204 w. 24, 2639205, fax. 067 2639203
  REGON: 57079136500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krajenka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu pieszego w m. Paruszka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników, wraz z wykonaniem wjazdów w m. Paruszka, o łącznej długości ok 982 m i szerokości 1,5 m. 2.Zakres zamówienia obejmuje: -roboty przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie obiektu, -opracowanie projektu organizacji ruchu, -roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni chodnika, wywóz gruzu, -ewentualne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej uszkodzonej przy rozbiórce chodnika, -roboty ziemne, -wykonanie warstwy odsączającej o gr. 12 cm, a na wjazdach 20 cm, -wykonanie stabilizacji gruntu cementem, -wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm i wjazdów o gr 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm, -ustawienie krawężników i obrzeży, -umocnienie obustronne wjazdów gruzem betonowym, -regulację wysokościową urządzeń obcych, -plantowanie terenu przyległego, -wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.Wjazdy w odc. 1 (tj. o długości 539), oraz 3 szt. wjazdów w odc. nr 2 są umocnione i pozostają bez zmian. 4.Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: -dokumentacja projektowa - Opis techniczny, plan sytuacyjny i przekroje, -przedmiar robót, -STWiOR. 5.Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonywania zamówienia nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wymagania jakościowe i materiałowe: 1.Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 2.Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania, przed dostarczeniem na plac budowy, planowane do wbudowania materiały, przedstawiając dokumenty pozwalające na ich zastosowanie. Wykonawca może użyć wyłącznie materiałów zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4.Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wbudowywanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie cztery tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krajenka.pl/?c=178
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach