Przetargi.pl
Zadane nr 1: Wymiana i budowa nawierzchni chodników i placów na terenie Żłobka Miś Uszatek przy ulicy Prądzyńskiego 16 w Poznaniu Zadanie nr 2: Termomodernizacja Żłobka Przemko na osiedlu Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu Zadanie nr 3: Wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni Żłobka Przemko na osiedlu Rzeczypospolitej 77 oraz wymiana posadzki, malowanie pomieszczeń i wymiana wentylacji mechanicznej Żłobku Żurawinka położonego przy ul. Żurawinowej w Poznaniu

Zespół Żłobków Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 833 06 21 , fax. 61 835 32 94
 • Data zamieszczenia: 2016-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków Nr 4
  ul. Prądzyńskiego 16 16
  61-527 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 833 06 21, fax. 61 835 32 94
  REGON: 30180679900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadane nr 1: Wymiana i budowa nawierzchni chodników i placów na terenie Żłobka Miś Uszatek przy ulicy Prądzyńskiego 16 w Poznaniu Zadanie nr 2: Termomodernizacja Żłobka Przemko na osiedlu Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu Zadanie nr 3: Wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni Żłobka Przemko na osiedlu Rzeczypospolitej 77 oraz wymiana posadzki, malowanie pomieszczeń i wymiana wentylacji mechanicznej Żłobku Żurawinka położonego przy ul. Żurawinowej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1 Przedmiotem zamówienia jest wymiana i budowa nawierzchni chodników i placów na terenie Żłobka Miś Uszatek przy ulicy Prądzyńskiego 16 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2.1 do niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - planem zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane min. 3 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. W przypadku zaoferowania, krótszych lub braku podania okresów gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. ZADANIE NR 2 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Żłobka Przemko na osiedlu Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2.2 do niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - projekt budowlany. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane min. 3 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. W przypadku zaoferowania, krótszych lub braku podania okresów gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. ZADANIE NR 3 Przedmiotem zamówienia jest wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni Żłobka Przemko na osiedlu Rzeczypospolitej 77 oraz wymiana posadzki, malowanie pomieszczeń i wymiana wentylacji mechanicznej Żłobku Żurawinka położonego przy ul. Żurawinowej w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2.3 do niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.3 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - rysunkami technicznymi. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane min. 3 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. W przypadku zaoferowania, krótszych lub braku podania okresów gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach