Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P - budowa chodnika w miejscowości Chobienice

Powiat Wolsztyński ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3845600 , fax. 68 3843538
 • Data zamieszczenia: 2016-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wolsztyński
  ul. 5 Stycznia 5 5
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 68 3845600, fax. 68 3843538
  REGON: 41156157100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P - budowa chodnika w miejscowości Chobienice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P - budowa chodnika w miejscowości Chobienice. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chobienice po stronie lewej wzdłuż drogi powiatowej od strony miejscowości Kopanica na odcinku od km 6+729 do km 7+929. W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: 1. Roboty przygotowawcze: a) wytyczenie trasy i punktów wysokościowych (1,2 km), b) karczowanie krzaków i podszycia, c) rozbiórka istniejącej konstrukcji podbudowy o śr. gr. 27 cm składającej się z bruku, kamienia mieszanego, tłucznia, wraz z odwiezieniem na składowisko Wykonawcy, transport materiałów na odl. do 1 km, d) Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów kostki brukowej z odwiezieniem na składowisko Wykonawcy, transport materiałów na odl. do 1 km, e) rozebranie istniejących krawężników betonowych i kamiennych wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy, transport materiałów na odl. do 1 km. 2. Roboty ziemne: a) wykonanie wykopów na zjazdach w gruntach wymieszanych z humusem, podbudową z kruszywa, tłucznia lub kamienia polnego na średnią gr. 30 cm wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy, transport materiałów na odl. do 1 km, b) Wykonanie wykopów (chodnik) wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy, transport materiałów na odl. do 1 km. 3. Podbudowa: a) profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV pod chodnik, b) profilowanie i zagęszczenie podłoża na zjazdach z gr. kat II-IV, (zjazdy indywidualne i skrzyżowanie), c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, po zagęszczeniu na zjazdach (zjazdy indywidualne i skrzyżowanie). 4. Nawierzchnie: a) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na skrzyżowaniu, b) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na zjazdach indywidualnych, c) wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm, d) ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, e) ustawienie krawężnika betonowego (wjazdy) 30x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15, f) cięcie nawierzchni bitumicznej na zjazdach. 5. Roboty wykończeniowe: a) plantowanie, humusowanie grubości 5 cm z obsianiem trawą, b) regulacja pionowa studni teletechnicznych, c) regulacja pionowa studni sanitarnych, d) regulacja pionowa skrzynek wodociągowych. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy oraz projekt wykonawczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO O/Wolsztyn Nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124 Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach należy dołączyć do oferty jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ponadto do oferty należy dołączyć osobno oryginał tego dokumentu, którego nie należy bindować i zszywać z ofertą. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania przez Zamawiającego. 5. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert (termin związania ofertą). Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert tj. do dnia 04.03.2016r., godz. 8:00 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie: 1) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 2) po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia; 3) upłynął termin związania ofertą; 4) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/bip/przetargi-oferty-ogloszenia/przetargi/rok-20162/chobienice.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach