Przetargi.pl
Przebudowa ul. Roosevelta w Gnieźnie - wykonanie chodnika

Gmina Miasto Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4260400 , fax. 061 4261687
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Gniezno
  ul. Lecha 6 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4260400, fax. 061 4261687
  REGON: 63125784500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniezno.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Roosevelta w Gnieźnie - wykonanie chodnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa ul. Roosevelta w Gnieźnie - wykonanie chodnika. 2.Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Etap I - chodnik strona prawa od ul. Rycerskiej do ul. Kujawskiej: 2.1.1. Roboty przygotowawcze. 2.1.2. Roboty ziemne. 2.1.3. Odwodnienie pasa drogowego. 2.1.4. Roboty nawierzchniowe. 2.1.5. Roboty wykończeniowe. 2.1.6. Oznakowanie pionowe i poziome. 2.2. Etap II - chodnik strona prawa od ul. Kujawskiej do końca projektowanego odcinka: 2.2.1. Roboty przygotowawcze. 2.2.2. Roboty ziemne. 2.2.3. Odwodnienie pasa drogowego. 2.2.4. Roboty nawierzchniowe. 2.2.5. Roboty wykończeniowe. 2.2.6. Oznakowanie pionowe i poziome
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umgniezno.bip4.e-zeto.eu/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach