Przetargi.pl
Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Cerekwicy Nowej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-233 Jaraczewo, Jaraczewo 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7409701 , fax. 0-62 7409701
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
  Jaraczewo 1 1
  63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7409701, fax. 0-62 7409701
  REGON: 00109880500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: cerekwica-mow@home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Cerekwicy Nowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zadania: Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Cerekwicy Nowej. Pełny i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania został wskazany niniejszej specyfikacji, a zwłaszcza w dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji - dodaje się słowa: lub równoważne. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców przedstawienia opisu oraz parametrów materiałów przyjętych do wyceny przedmiotu zamówienia, w celu oceny zgodności przedstawionej oferty wraz z wymaganiami Zamawiającego. Za wytwórcę odpadów - w rozumieniu przepisów prawa - uważa się Wykonawcę wyłonionego w wyniku niniejszego postępowania. Termin płatności prawidłowo wystawionych faktur: do 30 dni od dnia ich złożenia u Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Ścisłej współpracy z Zamawiającym 2. Przygotowania na swój koszt terenu, składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników 3. Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy 4. Zabezpieczenia terenu i prowadzonych prac 5. Ubezpieczenia prac 6. Postępowania z wszystkimi odpadami zgodnie z przepisami prawa 7. Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego 8. Przedkładania sprawozdań rzeczowych - wg potrzeb Zamawiającego 9. Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia 10. Pełnej obsługi dostaw materiałów, itd. do wykonania przedmiotu zamówienia 11. Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych 12. Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru prac
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127112
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:2.1. pieniądzu 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 2.3. gwarancjach bankowych 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK Oddział w Jarocinie nr 28 1090 1131 0000 0001 0333 3841. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w formie oryginału w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo (pokój nr 1 - Sekretariat Ośrodka). Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątkę lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 22.09.2014 r. do godz. 10.00 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.13 SIWZ. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, wymienionych w pkt 6 SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 14.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 14.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cerekwica-mow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach