Przetargi.pl
Zagospodarowanie parku przy pl. Karola Marcinkowskiego Gostyniu

Gminna Jednostka Organizacyjna-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Fabryczna 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5720310 , fax. 0-65 5720311
 • Data zamieszczenia: 2013-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Jednostka Organizacyjna-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Fabryczna 1 1
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5720310, fax. 0-65 5720311
  REGON: 41051278300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie parku przy pl. Karola Marcinkowskiego Gostyniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg dotyczy wykonania prac modernizacji parku przy Placu Karola Marcinkowskiego, I etapu części A. Kolejne etapy będą objęte odrębnym postepowaniem przetargowym. Ogólne zestawienie zakresu robót: roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, montaż pomieszczenia technicznego fontanny wraz z wykonaniem płyty fundamentowej pod fontannę, wykonanie chodników i placów, przyłącza wody od istniejącej sieci wodociągowej oraz instalacji wodociągowej do fontanny, przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego pomieszczenia technicznego fontanny, wykonanie wewnętrznej energetycznej linii zasilającej, montaż prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, nasadzenia zieleni i prace pielęgnacyjne, montaż małej architektury
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127112
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), na zasadach określonych w siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.e-bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach