Przetargi.pl
Rozliczenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentów geodezyjnych

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, Plac Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5296834
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Lesznie
  Plac Kościuszki 4 4
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5296834
  REGON: 41110291700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-leszczynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozliczenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentów geodezyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozliczenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wyciągów z wykazu zmian gruntowych) w celu ujawnienia w tych księgach w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa objętych ww. księgami wieczystymi, w których obecnie ujawniony jest zbiór dokumentów lub nieaktualne wpisy oraz ustalenie podstawy prawnej nabycia na rzecz Skarbu Państwa poszczególnych działek objętych przedmiotowymi księgami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wnosi się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach