Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych, świeżych warzyw, artykułów nabiałowych

Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, Kowanówko, ul. Sanatoryjna 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2973400, 2973486 , fax. 061 2961615
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku
  Kowanówko, ul. Sanatoryjna 34 34
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2973400, 2973486, fax. 061 2961615
  REGON: 63106716800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kowanowko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych, świeżych warzyw, artykułów nabiałowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zamówienie częściowe nr 1;Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku - szczegółowy opis stanowi załącznik nr 6 do SIWZ- formularz cenowy zamówienie częściowe nr 2;Sukcesywna dostawa świeżych warzyw dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku - szczegółowy opis stanowi załącznik nr 6 do SIWZ- formularz cenowy zamówienie częściowe nr 3;Sukcesywna dostawa artykułów nabiałowych dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku - szczegółowy opis stanowi załącznik nr 6 do SIWZ- formularz cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postepowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowanowko.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach