Przetargi.pl
Kurs Księgowości komputerowej dla 10 osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Piastów 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2751444 , fax. 063 2751444
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Piastów 2 2
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2751444, fax. 063 2751444
  REGON: 31001783900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-slupca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs Księgowości komputerowej dla 10 osób bezrobotnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: kursu księgowości komputerowej dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy ze środków Funduszu Pracy.Wspólny słownik zamówień 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.2. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi finansowo-księgowej małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem programów komputerowych.3. Program szkolenia musi zawierać co najmniej następujące zagadnienia: - podstawy rachunkowości - dokumentacja finansowo-rachunkowa w firmie - elementy prawa podatkowego - rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS - sporządzanie list płac - podstawy prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - obsługa aktualnych komputerowych programów finansowo-księgowych oraz obsługę programu Płatnik. Uwaga! Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne przewidziane programem nie przekroczyły 50% całego programu. Egzamin wewnętrzny (2 godziny zegarowe). 4. Program szkolenia wraz z egzaminem) musi być zrealizowany w łącznym wymiarze 182 godzin zegarowych. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. 5. Kurs łącznie z egzaminem wewnętrznym musi być zrealizowany w ciągu maksymalnie 37 dni roboczych, przy czym tygodniowy wymiar zajęć musi wynosić przeciętnie nie mniej niż 25 godzin, natomiast dzienny wymiar zajęć nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych. 6. Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00. 7. Szkolenie musi zakończyć się:- egzaminem mającym na celu weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia i wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. UWAGA! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem określonym w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem, do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem. Zamawiający zastrzega sobie, prawo uczestnictwa wyznaczonego pracownika urzędu w egzaminie wewnętrznym, w celu zapewnienia wysokiej jakości szkolenia oraz rzetelnego potwierdzenia zdobytej wiedzy merytorycznej i/lub praktycznej szkolenia. - oraz wydaniem certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu współfinansowanym przez Unię Europejską. Certyfikat musi być oznaczony logo EFS zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na certyfikacie musi być umieszczona informacja o współfinansowaniu oraz nazwa projektu: Działanie 6.1.3 Zaplanuj swoją przyszłość. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia napoje (zimne i gorące) oraz drobny poczęstunek (np. ciastka, drożdżówki) podczas przerw. 9. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia podczas zajęć praktycznych stanowiska komputerowe niezbędne do realizacji programu szkolenia.10. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć wszystkich uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia. Poniesiony przez instytucję szkoleniową wydatek na ten cel nie może zostać ujęty w kalkulacji kosztów i jednocześnie nie może mieć wpływu na cenę szkolenia. Wydatek ten będzie stanowił wkład własny instytucji szkoleniowej. 11. Miejsce szkolenia: zajęcia teoretyczne i praktyczne: 62-400 Słupca (woj. wielkopolskie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: posiadane certyfikaty jakości usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pup-slupca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach