Przetargi.pl
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0307T Wąsosza-Belno-Zalezianka-Łączna w miejscowości Zagnańsk, ulica Wrzosowa.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-618 Kielce, ul. Miła 73
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3456412 , fax. 41 3445145
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Miła 73 73
  25-618 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3456412, fax. 41 3445145
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0307T Wąsosza-Belno-Zalezianka-Łączna w miejscowości Zagnańsk, ulica Wrzosowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0307T Wąsosza-Belno-Zalezianka-Łączna w miejscowości Zagnańsk, (ulica Wrzosowa) na odcinku od km: 0+000 do km: 0+642, długości 642mb, na terenie gminy Zagnańsk. Zakres robót obejmuje m. in.: a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, b) wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów na posesję z kostki brukowej betonowej grub.8 cm, c) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, d) wykonanie odwodnienia w tym: studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych z osadnikiem, przykanaliki pod chodnikiem, e) regulację zasuw wodociągowych, f) roboty wykończeniowe w tym: uzupełnienie masą bitumiczną ubytków w nawierzchni przy krawędzi jezdni, umocnienie skarp betonowymi elementami ażurowymi, ustawienie poręczy ochronnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4000,00 zł. (słownie: cztery tysiące i 00/100 zł.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach