Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małogoszcz, Osiedle między ul. Jarków i Konarskiego - 44 szt. słupów oświetleniowych

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu ogłasza przetarg

 • Adres: 28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3855135 , fax. 041 3855318
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
  ul. Jaszowskiego 3a 3a
  28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3855135, fax. 041 3855318
  REGON: 00053741500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małogoszcz, Osiedle między ul. Jarków i Konarskiego - 44 szt. słupów oświetleniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małogoszcz, Osiedle między ul. Jarków i Konarskiego - 44 szt. słupów oświetleniowych Zakres robót obejmuje: - montaż słupów oświetleniowych parkowych - 44 szt. - montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła sodowym - 44 szt. - budowa szafki oświetleniowej ulicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453123110
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 2000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malogoszcz.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach