Przetargi.pl
Reklama w prasie codziennej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3497277 , fax. 41 3497278
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5 5
  25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3497277, fax. 41 3497278
  REGON: 00000140700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Reklama w prasie codziennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest emisja 2 reklam w prasie codziennej , w dwóch różnych wydaniach gazety, wg specyfikacji zamieszczonej poniżej: 1. Druk reklamy w pełnym kolorze 2. zasięg: minimum terytorium administracyjne województwa świętokrzyskiego 3. nakład w dniach emisji reklamy nie może być mniejszy niż 40.000 egzemplarzy 4. format ogłoszenia: 125 x 125 mm (+/- 5 %) 5. 2 emisje w miesiącu lipcu lub w sierpniu . 6. miejsce publikacji -gazeta, mutacja główna 7.Reklama dotyczy projektu grantPROGRES II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8. termin wydania: dwa różne wydania piątkowe - Lipiec lub sierpień 2013 r. Dokładny termin publikacji reklamy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w dniu podpisaniu umowy. Zamawiający posiada reklamę i przekaże ją wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia w dniu podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach