Przetargi.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZTABOWO - KOSZAROWEGO NR 5 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY UL. DOMAŃSKIEGO 68 W OPOLU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21204 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 765 68 40 , fax. 71 765 68 02
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 765 68 40, fax. 71 765 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA BUDYNKU SZTABOWO - KOSZAROWEGO NR 5 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY UL. DOMAŃSKIEGO 68 W OPOLU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21204 Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie: 21204 Przebudowa budynku sztabowo-koszarowego nr 5 w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 w Opolu, kompleks 2707, JW 1907 Opole z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót.Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. W ramach przebudowy istniejącego budynku sztabowo-koszarowego nr 5 przewiduje się dostosowanie do istniejących przepisów, współczesnych standardów, ochrony cieplnej budynku i ochrony pożarowej oraz do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych w zakresie obowiązujących wymagań jakościowych wyposażenia budynku. Dane techniczne : - powierzchnia zabudowy- 933,00 m2 - powierzchnia użytkowa-3 757,00m2 - kubatura budynku- 16 512,00 m3 ZAKRES ZAMÓWIENIA BRANŻA BUDOWLANA. - Prace rozbiórkowe wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i utylizacją - wykonanie izolacji przeciw wilgociowej ścian piwnic oraz ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych - wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów - wykonanie nowego cokołu wokół budynku - wykonanie termomodernizacji budynku - wykonanie obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych - wykonanie nowych ścian i ścianek działowych - wymiana tynków wraz z wykonaniem nowej malatury pomieszczeń - roboty posadzkowe - wymiana poszycia dachowego - przygotowanie nowych funkcji pomieszczeń - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych - remont balustrad stalowych na klatkach schodowych - przebudowa wszystkich sanitariatów z montażem systemowych kabin ustępowych z płyt laminowanych - wykonanie prac przy zagospodarowaniu terenu- Wykonawca zabezpieczy istniejącą zieleń na czas prowadzonych prac BRANŻA SANITARNA. Instalacje c.o. - wykonanie demontażu istniejących instalacji - ułożenie rurociągów - uzbrojenie instalacji c.o. - wykonanie węzła cieplnego - instalacja grzejników Instalacja wod. kan. - Wykonanie demontażu istniejących instalacji - Instalacja wody zimnej i ciepłej, p.poż oraz cyrkulacja - Ułożenie wewnętrznych rurociągów - Instalacja wodomierzy - Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej - Instalacja przeciwpożarowa Instalacja wentylacji mechanicznej. - Instalacja wentylacji mechanicznej - Wykonanie próby BRANŻA ELEKTRYCZNA Instalacje elektryczne - Wykonanie robót demontażowych - Wykonanie złączy kablowych i napowietrznych - Montaż tablic, rozdzielnic i aparatów elektrycznych - Wykonanie instalacji uziemiającej-wyrównawczej - Ułożenie linii instalacyjnych zasilających - Montaż wpustów oświetleniowych, sygnalizacji i gniazd wtykowych - Montaż opraw oświetleniowych Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN); CCTV; Kontroli Dostępu - dokumentacja o klauzuli ZASTRZEŻONE - Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) - Wykonanie instalacji CCTV - Wykonanie instalacji kontroli dostępu (KD) Instalacja sygnalizacji pożaru SAP - Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 200.600,00 zł, do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, wyłącznie przez Wykonawców biorących udział w II etapie postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach