Przetargi.pl
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa fragmentu istniejącego budynku dworca kolejowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny

Gmina Lubomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7833166 , fax. 075 7833167
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubomierz
  Plac Wolności 1
  59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7833166, fax. 075 7833167
  REGON: 23082165800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubomierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa fragmentu istniejącego budynku dworca kolejowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych dotyczących w/w obiektu: 1. Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie elementów więźby dachowej, stropów drewnianych, oraz ścian z cegieł, a także wykucie z murów stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonawca powinien zapewnić również transport gruzu na miejsce jego składowania. Podczas robót rozbiórkowych zaplanowano usunięcie zagrzybionych powierzchni, przy pomocy szczotek stalowych. 2. Roboty ziemne Roboty ziemne ograniczają się jedynie do odkopania i zasypania fundamentów po wykonaniu izolacji oraz zasypania podpiwniczenia. 3. Roboty fundamentowe Roboty fundamentowe zakładają wykonanie ław i stóp fundamentowych z betonu C25/30 (B30) i stali A-IIIN RB500W na podkładzie z betonu B10. Dodatkowo przewidziano fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Izolacje pionowe i poziome realizować z powłok bitumicznych (lepik asfaltowy na zimno), oraz odtworzyć izolację poziomą poprzez iniekcje. 4. Roboty betonowe Roboty betonowe obejmują wykonanie trzpieni, wieńców, belek a także schodów z betonu C25/30 (B30) i prętów żebrowanych ze stali A-IIIN RB500W. 5. Pokrycie dachowe Materiały użyte do realizacji pokrycia dachowego to papa termozgrzewalna (położona dwuwarstwowo) oraz blacha aluminiowa lub cynkowo-tytanowa. Należy również ocieplić stropodach wełną mineralną oraz odizolować folią polietylenową, a także zamontować rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 6. Roboty murarskie Wzniesienie ścian nośnych z bloczków o grubości 40, 24 cm, a także ścian działowych o grubości 10 cm również z bloczków i płyt G-K. Do robót murarskich można zaliczyć również wykucie otworów pod stolarkę, montaż nadproży L-19 oraz kanały wentylacyjne z pustaków betonowych. 7. Roboty tynkarskie, malarskie i płytkarskie Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń tynkami zwykłymi, kat. III, a następnie wykonanie powłok malarskich farbami emulsyjnymi lub okładzin z płytek z kamieni sztucznych po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni. 8. Roboty posadzkarskie Wylanie posadzek betonowych na podkładzie z betonu B10 przed ich uprzednim zaizolowaniu folią polietylenową i płytami styropianowymi. Następnie obłożenie posadzek panelami lub płytkami z kamieni sztucznych 9. Stolarka okienna i drzwiowa Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 10. Elewacje Wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm, a następnie realizacja ścianek osłonowych z cegły klinkierowej dziurawki oraz licowanie kominów wentylacyjnych nad dachem płytkami klinkierowymi. 11. Instalacje wod.-kan. Wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z ich izolacją, oraz instalacja wodomierzy i niezbędnych zaworów, a także montaż elektrycznych podgrzewaczy wody, umywalek, brodzików, ustępów i zlewozmywaków dwukomorowych. Przyłączenie kanalizacji do studni kanalizacyjnej fi 1200 z kręgów betonowych i przepompowni ścieków. Zaślepienie drenażu zalewającego piwnicę, oraz wypompowanie wody z piwnicy. 12. Instalacje elektryczne Realizacja instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej oraz dostarczenie i montaż grzejników elektrycznych ściennych, tablicy licznikowej, oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy zł). Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1 pieniądzu, 8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3 gwarancjach bankowych, 8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 11 8384 1022 0000 0811 2000 0006 -wadium nr sprawy ZP.271.2.15. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.4 W przypadku wadium wnoszonego w formie-formach określonych w pkt 8.2.2 - 8.2.5 SIWZ, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 8.5 Z treści gwarancji, poręczenia musi jednocześnie wynikać: 8.5.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 8.5.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,poręczeniem, 8.5.3 kwota gwarancji,poręczenia, 8.5.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 8.5.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lubomierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach