Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3680622 , fax. 71 3680491
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3680622, fax. 71 3680491
  REGON: 00000153100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie z opisem zawartym w poniższych załącznikach do SIWZ: -nr 2a - pakiet 1 -nr 2b - pakiet 2 Kody CPV: 30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących 30125100-2 - Wkłady barwiące 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych,faksów 30125120-8 - Toner do fotokopiarek 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Częściami zamówienia są pakiety o numerach 1 i 2. Podane w załącznikach nr 2a i 2b ilości mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie: -możliwość niezrealizowania zamówienia w całości. Pakiety zostaną zrealizowane w min. 80%, - możliwość dokonywania zmian ilościowych w okresie realizacji umowy, w ramach asortymentu wyszczególnionego w ofercie zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli taka zmiana nie spowoduje zwiększenia wartości zawartej umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, oraz zawarcia umowy ramowej. 5. Zamówienie jest częściowo finansowane (pakiet nr 2 - załącznik nr 2b do SIWZ) ze środków EFS programu POKL: z projektu Kuźnia Kadr 4 (nr POKL.04.01.01-00-311.10), Kuźnia Kadr 6 (nr POKL.04.01.01-00-201.11) oraz projektu Kuźni Kadr 7 (nr POKL. 04.01.01-00-220.11). 6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych i jednocześnie wskazuje, że: -wskazanie w SIWZ marki lub nazwy handlowej służy ustaleniu standardu w zakresie wymogów technicznych, użytkowych i jakościowych postawionych przez Zamawiającego, -zaoferowane produkty równoważne muszą spełniać wymagania techniczne, użytkowe i jakościowe postawione przez Zamawiającego, - Zamawiający uzna za równoważne materiały eksploatacyjne o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu,tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiałów wymienionych przez Zamawiającego w załącznikach nr 2a i lub 2b jako wzorcowe - w przypadku zaoferowania produktów równoważnych (zamienników), Zamawiający wymaga wpisania w kol. 2 - w załączniku nr 2a i lub 2b do SIWZ nazw produktów i ich producentów, -ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę, zgodnie z rozdziałem VI pkt. 1.10 SIWZ. 7. Wykonawca oferując produkt równoważny, w Formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do SIWZ potwierdza, że jego parametry jakościowe, techniczne i użytkowe są takie same lub lepsze jak w produkcie wymienionym przez Zamawiającego jako wzorcowy. 8. Wykonawca może zaoferować tylko takie produkty równoważne, których parametry techniczne, w tym wydajność zostały potwierdzone badaniami wykonanymi zgodnie z normą: ISO IEC 19752, 19798 dla tonerów i ISO IEC 24711, 24712 dla tuszy. 9. Przez materiały eksploatacyjne równoważne Zamawiający rozumie produkty: a. fabrycznie nowe, nieregenerowane i nierefabrykowane tzn. żadna z części wchodzących w ich skład nigdy nie była w całości lub części wykorzystana w innym produkcie; wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym bez procesu powtórnego napełniania pojemników pochodzących z odzysku, b. w opakowaniach hermetycznych, nienoszących śladów używania, c. zapewniające wydajność co najmniej taką jak oryginalny materiał eksploatacyjny zalecany przez producentów sprzętu, potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normą ISO IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO IEC 24711 dla wkładów drukujących, d. zapewniające pełną kompatybilność z urządzeniami drukującymi i kopiującymi posiadanymi przez Zamawiającego, do których zostały wyszczególnione wskazane w zał. nr 2a i 2b do SIWZ materiały eksploatacyjne oraz nieograniczające pełnej współpracy z oprogramowaniem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, e. w których zastosowano toner lub tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem i zapewniające jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, f. które w żadnym stopniu nie naruszają praw patentowych ani innej własności intelektualnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301250001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.ue.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach