Przetargi.pl
PN 08/15 - dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3261325 w. 128 , fax. 071 3260622
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3261325 w. 128, fax. 071 3260622
  REGON: 00029046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 08/15 - dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji w asortymencie, ilości, rozmiarach przedstawionych w załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wymagania dodatkowe dotyczące norm, parametrów technicznych i jakościowych oraz standardów przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane przez Zamawiającego przy każdym zadaniu. Zaoferowane przedmioty zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie RP, być oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą Nr 93/42/EWG z dnia 14.06.1993r. oraz ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). W zakresie opakowań, oznaczenia oraz obrotu muszą odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2010r.: Nr 107, poz.679 z późn. zm.). Oferowany przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach handlowych. Na opakowaniach wymagane są następujące oznaczenia: nazwa wyrobu, postać, seria, data ważności, ilość. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, w ciągu max 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, określającego rodzaj i ilość zamawianego przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Magazynu Gospodarczego, mieszczącego się w Budynku A2, w siedzibie Zamawiającego. W przypadku kiedy Zamawiający nie będzie w stanie na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzić żądanych parametrów - wymagań oferowanych wyrobów, wezwie Wykonawców do dostarczenia próbki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach