Przetargi.pl
Dostawa testu do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła i trzęsawki owiec i kóz. WIWagz.272.01.2015

Inspekcja Weterynaryjna-Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-983 Wrocław, ul. Januszowicka 48
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 071 373 27 75
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna-Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
  ul. Januszowicka 48 48
  50-983 Wrocław, woj. dolnośląskie, fax. 071 373 27 75
  REGON: 00009268600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wroc.wiw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testu do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła i trzęsawki owiec i kóz. WIWagz.272.01.2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, Zakładu Higieny Weterynaryjnej, testu do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła i trzęsawki owiec i kóz (TSE) wraz z akcesoriami i pojemnikami na odpady, w ilości pozwalającej wykonać łącznie 42 000 testów / oznaczeń (nie licząc kontroli dodatnich i ujemnych) oraz wynajęcie i serwisowanie urządzeń i sprzętu laboratoryjnego oraz oprogramowania do przeprowadzenia przedmiotowej diagnostyki. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa wadium na kwotę 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45 ust. 3, 6, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonania testu dla jednej płytki
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wroc.wiw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach