Przetargi.pl
Dostawy materiałów laboratoryjnych i wyrobów do diagnostyki

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3414333 , fax. 071 3436747
 • Data zamieszczenia: 2015-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  ul. Traugutta 116 116
  50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3414333, fax. 071 3436747
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów laboratoryjnych i wyrobów do diagnostyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów laboratoryjnych i wyrobów do diagnostyki, według wymienionych niżej części: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8, Zadanie 9, Zadanie 10, Zadanie 11, Zadanie 12, Zadanie 13, Zadanie 14, Zadanie 15, Zadanie 16, Zadanie 17, Zadanie 18, Zadanie 19, Zadanie 20, Zadanie 21, Zadanie 22, Zadanie 23, Zadanie 24, Zadanie 25, Zadanie 26, Zadanie 27, Zadanie 28, Zadanie 29, Zadanie 30, Zadanie 31, Zadanie 32. Miejsce wykonywania ww. dostaw - ul. Traugutta 116 i al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu, nowa lokalizacja Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ. 1.3. CPV uzupełniające: PA02-0. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia: 521 422,30 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szpital-marciniaka.dolnyslask.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach