Przetargi.pl
03380- Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36 36
  50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 02056852900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  03380- Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu. 1. W ramach niniejszego zamówienia należy: 1.1. opracować dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę) celem umożliwienia realizacji robót budowlanych 1.2. zrealizować roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, 1.3. sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych, o których mowa w pkt. 1.2. 1.4. zapewnić stały nadzór archeologiczny oraz pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium [PLN] 6 000,00 Słownie sześć tysięcy złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania robót budowlanych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wi.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach