Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych i odcinka sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3111215 , fax. 071 3111252
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  al. Pałacowa 1 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3111215, fax. 071 3111252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych i odcinka sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja p/n /Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych i odcinka sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce/ (odpowiednio w ramach zadania budżetowego /Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy/ i /Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy/) która obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie jak wyżej na terenie gminy Kobierzyce w miejscowościach wymienionych poniżej zgodnie z załącznikiem graficznym do SIWZ nr 6. Zamawiający dokonał podziału realizacji na 7 zadań (części): Zadanie 1 p/n /Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami przyłączeniowymi oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem użytkowników przedmiotowej sieci w miejscowości Kobierzyce, ul. Bukowa, dz. nr 403/1/ (sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączeniowymi wg. rys. 6.1 /dz. 403/1 - o dł. ok. 134,00 m / przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem użytkowników przedmiotowej sieci w miejscowości Kobierzyce ul. Bukowa wg. rys. 6.1 /dz. 403/1, o dł. ok. 326,00 m; wraz z 2 osobnymi pozwoleniami na budowę z klauzulą ostateczności), Zadanie 2 p/n /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rolantowice, dz. nr 125/2/ (wg. rys. 6.2 /dz. nr 125/2;wraz z pozwoleniem na budowę z klauzulą ostateczności) o długości ok. 160,00 m, Zadanie 3 p/n /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbice, ul. Lwowska/ (wg. rys. 6.3 /dz. nr 283, 48, 225/2, 72;wraz z pozwoleniem na budowę z klauzulą ostateczności) o długości ok. 780,00 m, Zadanie 4 p/n /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żerniki Małe: ul. Polna; Racławice Wielkie: ul. Leśna, ul. Żernicka; Chrzanów: ul. Słoneczna/ (wg. rys. 6.4 /dz. nr 103 , obr. Żerniki Małe; 5, 16/2, 4, 18, 28 obr. Racławice Wielkie; 183-186 obr. Chrzanów; wraz z pozwoleniem na budowę z klauzulą ostateczności) o długości ok. 2.520,00 m, Zadanie 5 p/n /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żerniki Małe, ul. Olchowa/ (wg. rys. 6.5 /dz. nr 145/1; wraz z pozwoleniem na budowę z klauzulą ostateczności) o długości ok. 64,00 m, Zadanie 6 p/n /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowiny, dz. nr 67/ (wg. rys. 6.6 /dz. nr 67 ;wraz z pozwoleniem na budowę z klauzulą ostateczności) o długości ok. 40,00 m, Zadanie 7 p/n /Budowa sieci wodociągowej fi 160 oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 w miejscowości Królikowice/ (wg. rys. 6.7 / wzdłuż ul. Dębowej, na odcinku od ul. Kobierzyckiej do ul. Lipowej, dz. nr 256/2, 248/2, 248/1, 247, 249/1; wodociąg: dł. ok. 528,00 m, kanalizacja sanitarna dł. ok. 528,00 m ;wraz z 2 osobnymi pozwoleniami na budowę z klauzulą ostateczności). Do Wykonawcy zamówienia w zakresie wybranego zadania należy: 1) uzyskanie niezbędnych do realizacji zamówienia map, warunków, uzgodnień, decyzji, postanowień, wypisów, wyrysów itp. i dokonanie płatności za ich uzyskanie, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz ze stwierdzeniem jej ostateczności, 2) składanie w imieniu Zamawiającego związanych z realizowanym projektem wniosków wraz z dokumentacją. Koszty z tym związane winne być ujęte w ofercie Wykonawcy, 3) opracowanie w wersji elektronicznej oświadczenia inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane załączając komplet potwierdzających to prawo, uprzednio uzyskanych dokumentów, 4) opracowanie dokumentacji projektowej w tym: a) koncepcji przebiegu projektowanej odpowiednio trasy sieci wod./kan. obejmującej: 1) oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek nie należących do Gminy Kobierzyce, wymagane jest złożenie oświadczenia przez Projektanta o uzyskaniu wymaganych zgód właścicieli terenu (wzór zgody w załączeniu do SIWZ) i ich przekazanie Zamawiającemu. W przypadku nie uzyskania w/w zgody - załączenie oświadczenia właściciela działki o braku zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane; 2) warunki techniczne przyłączenia do sieci wraz z mapą z zaakceptowaną przez P.R.I.M. /Exprim/ Sp. z o. o. trasą projektowanej sieci wod./kan., 3) specyfikacja materiałów przewidzianych do wykonania inwestycji z akceptacją Zamawiającego; b) projektu budowlanego (4 egz., w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę), zaopatrzonego w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia, w tym m. in. w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, c) projektu wykonawczego (4 egz.), d) specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz.), e) przedmiaru robót (1 egz.), f) kosztorysu inwestorskiego (1 egz.) , g) ewentualnie innych opracowań niezbędnych do realizacji zamówienia, jak np.:, inwentaryzacja zieleni, operat dendrologiczny, projekt organizacji ruchu zastępczego, operat wodnoprawny, opracowania branżowe, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą (2 egz. + egzemplarze wymagane przez odpowiednie organy), h) specyfikacji materiałów przewidzianych do wykonania inwestycji z akceptacją Zamawiającego, i) uzyskanie wymaganych wniosków i oświadczeń w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego upoważnienia lub do podpisu Zamawiającego, j) uzyskanie przygotowanego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek nie należących do Gminy Kobierzyce, wymagane jest złożenie oświadczenia przez Projektanta o uzyskaniu wymaganych zgód właścicieli terenu (wzór zgody w załączeniu do SIWZ) i ich przekazanie Zamawiającemu; 5) dokonanie bezpłatnych (zgodnie z ofertą) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w oparciu o aktualne składniki cenotwórcze i dostarczenie ich na żądanie Zamawiającego w terminie do trzech lat od zakończenia realizacji zamówienia, 6) pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych za odrębnym, ustalonym w ofercie wynagrodzeniem. W ramach nadzoru wymagany będzie udział w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp. Przewiduje się do 5 wizyt na placu budowy, wynagrodzenie za nadzór autorski będzie wypłacane w trakcie realizacji inwestycji na podstawie odrębnej umowy, 7) odpowiadanie na pytania zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, 8) przekazywanie raz na miesiąc pisemnej informacji Zamawiającemu o stanie zaawansowania prac, 9) uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli lokalnej społeczności - w tym Rady Sołeckiej i Radnych Gminy Kobierzyce, 10) przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę wykonania robót budowlanych projekt podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego, 11) W wypadku, gdy projektowana trasa sieci wodociągowej czy kanalizacji sanitarnej przebiega przez działki będące własnością prywatną projektant winien uzyskać zgodę właściciela na ustanowienie na rzecz Gminy Kobierzyce bezpłatnej służebności przesyłu potwierdzoną stosownym oświadczeniem. Do projektu należy załączyć m.in. projekt odtworzenia nawierzchni dróg, opracowanie informacji dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), wszelkie wymagane uzgodnienia z instytucjami i właścicielami gruntów, Projekt wykonać w oparciu o: zalecaną wizję lokalną w terenie, zdobyte przez Wykonawcę projektu informacje o aktualnym zainwestowaniu na przedmiotowym terenie, a w tym realizowanych inwestycjach oraz planowanym i faktycznym układzie komunikacyjnym, Dokumentacja projektowa wymagana jest dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz np. NORMA PRO (dla kosztorysów i przedmiarów) - na nośniku elektronicznym (płyta DVD), Uwagi końcowe: Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora (Zamawiającego) w sprawach związanych z wykonywaniem projektu, Do Wykonawcy należy uzyskanie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia a w szczególności: uzyskanie niezbędnych do realizacji zamówienia map (w tym mapa do celów projektowych z aktualnym określeniem numeracji działek i linii granicznych), warunków, uzgodnień, decyzji, postanowień, wypisów, wyrysów (mpzp i ewidencja gruntów) itp. i dokonanie płatności za ich uzyskanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek i uzyska ostateczną decyzję pozwolenie na budowę, oraz przeniesie prawa autorskie na rzecz Zamawiającego, Zamawiający informuje, że przy projektowaniu należy uwzględnić w przedmiarze robót przy robotach ziemnych wywóz urobku na teren wyrobiska w miejscowości Tyniec n/Ślęzą. Składowanie ziemi i gruzu jest nieodpłatne. Wykonawca robót budowlanych zapewni własny transport na miejsce przeznaczenia oraz sprzęt do formowania gromadzonego gruntu i poniesie koszty z tym związane, Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o którym mowa wyżej stanowią integralną część zamówienia. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z terenem, posiadaną dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie realizować przedmiot zamówienia oraz przewidzieć cały przebieg prac projektowych, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie, Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-technicznej musi uwzględnić w zakresie jej formy i treści: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp), oraz ponadto: przepisy zawarte w akcie wykonawczym do ustawy - Prawo zamówień publicznych: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. /w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego/ (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. /w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym/ (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń /równoważnych/ oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności, Projekty należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, oraz aktami wykonawczymi wydanymi do w/w aktów prawnych, odpowiednimi normami, warunkami technicznymi, oraz w zakresie określonym przez Zamawiającego na załączonych poglądowych załącznikach mapowych z uwzględnieniem wytycznych koordynacyjnych Urzędu Gminy Kobierzyce, Wykonawca zorganizuje spotkanie konsultacyjne po opracowaniu koncepcji zadania z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli lokalnej społeczności - w tym Sołtysa wraz z Radą Sołecką, Radnych Rady Gminy, a następnie przedstawi koncepcje do akceptacji po uwzględnieniu wniesionych przez Zamawiającego uwag. WAŻNE!!! W przypadku zadania nr 1 ukształtowanie terenu, gdzie przebiega projektowana sieć kanalizacji sanitarnej, wskazuje na prawdopodobieństwo zastosowania systemu grawitacyjno-tłocznego. Zadanie nr 3 wymaga się zaprojektowanie wykonania metodą przewiertu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium (przy składaniu ofert) - w kwocie zad. 1 - 2.900,00 zł, zad. 2 - 1.300,00 zł, zad. 3 - 2.600,00 zł, zad. 4 - 4.300,00 zł, zad. 5 - 1.100,00 zł, zad. 6 - 700,00 zł, zad. 7 - 2.900,00 zł na konto Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380. Wadium wpłacane na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację ?- nazwę przetargu. Potwierdzenie wniesienia wadium (może być to kserokopia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium w postaci gwarancji i poręczeń złożyć w oryginale w kasie, a potwierdzoną /za zgodność/ kserokopię dołączyć do oferty. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do wskazanego terminu zostanie ono zdeponowane w kasie Urzędu Gminy Kobierzyce - pok. 22. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wskazanego terminu znajdzie się ono na podanym rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (przelew na rachunek bankowy Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z przepisami prawnymi i powinny zawierać wskazany niżej element: - zobowiązanie Gwaranta do /zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, albo - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, albo - Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo - Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy/ Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5. 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy lub zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy albo nie wniósł zabezpieczenia umowy jeżeli było wymagane. 7. Oferta w trakcie trwania procedury od terminu składania ofert podanego w SIWZ poprzez wybór oferty do terminu podpisania umowy (termin związania ofertą 30 dni) winna być przez cały okres zabezpieczona wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość bezpłatnych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach