Przetargi.pl
Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu podciągu w ścianie konstrukcyjnej, wymianie zadaszenia wejścia południowego oraz remont holu i klatki schodowej w budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie – III edycja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Pocztowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5640456, 5640359 , fax. 825 640 456
 • Data zamieszczenia: 2020-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  ul. Pocztowa 54
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5640456, 5640359, fax. 825 640 456
  REGON: 11060701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pwszchelm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu podciągu w ścianie konstrukcyjnej, wymianie zadaszenia wejścia południowego oraz remont holu i klatki schodowej w budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie – III edycja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont holu, klatki schodowej, wykonanie podciągu w holu oraz zadaszenie wejścia do budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54. 2. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Wykonawca jest także zobowiązany w szczególności do:  dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób,  uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych właściwych instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy); 2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami, w terminach z niego wynikających; 3) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne; 4) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami; 5) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność; 6) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem; 7) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych, o jakości zatwierdzonej przez upoważnioną osobę Zamawiającego, wskazaną w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy. Zastosowane materiały muszą być oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215, 471) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami); 8) zorganizowanie, a następnie po wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowanie zaplecza robót na własny koszt; 9) utrzymanie terenu robót w należytym porządku, po zakończeniu prac uporządkowanie i przekazanie go Zamawiającemu przed odbiorem robót. Wykonawca ma prawo składować materiały budowlane w zakresie i rozmiarze ustalonym z inspektorem nadzoru, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 10) ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zmianami), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797,875); 11) prowadzenie prac w taki sposób i w takich godzinach by prace przebiegały w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku, gdyż prace prowadzone będą w czynnym budynku; 12) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad; 13) dokonywanie bezpłatnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości; 14) objęcie funkcji Kierownika Budowy przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia tj.: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) oraz kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach