Przetargi.pl
Prace budowlane polegające na przebudowie i dociepleniu dachu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kaziemierza Jagiellończyka 8b

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Kazimierza Jagiellończyka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 226 057, , fax. 957 224 652
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  Kazimierza Jagiellończyka 8b
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957 226 057, , fax. 957 224 652
  REGON: 58686200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wsse.gorzow.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace budowlane polegające na przebudowie i dociepleniu dachu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kaziemierza Jagiellończyka 8b
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 B w Gorzowie Wlkp. zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem budowlanym. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi roboty rozbiórkowe oraz remontowe na powierzchni 373,35 m² połaci dachu. Roboty rozbiórkowe: - demontaż obudowy ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych (attyki), - rozbiórka rynien i obróbek blacharskich, - demontaż instalacji odgromowej na dachu budynku, - rozbiórka betonowych czapek kominowych, - demontaż istniejących kominów wentylacyjnych, - rozbiórka pokrycia z papy oraz rozbiórka elementów konstrukcji betonowych do poziomu blach falistych, - demontaż istniejącej warstwy izolacyjnej, - segregacja powstałych odpadów budowlanych z wydzieleniem odpadów papy i utylizację (kod odpadu 17 03 18), - wywóz gruzu z terenu rozbiórki, - utylizacja gruzu. Roboty remontowe: - oczyszczenie powierzchni istniejącej blachy trapezowej sprawdzenie stanu powierzchni powłok zabezpieczających, a w razie konieczności dokonanie naprawy, - nadmurowanie istniejących kominów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych do wysokości co najmniej 45 cm ponad projektowaną połać dachu, - naprawa lub wykonanie nowych tynków istniejących kominów murowanych oraz ich malowanie farbą elewacyjną silikatową, - ułożenie warstwy paroizolacyjnej wg wskazań producenta, - ułożenie warstwy wełny mineralnej, - montaż płyt styropianowych jednostronnie laminowanych papą, - mocowanie termoizolacji do podłoża z blachy za pomocą łączników, wkręt z wiertłem, wkręty mocowane do górnego trapezu blachy, - wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, - montaż rynien i obróbek blacharskich, - montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z blach stalowych (attyki), - odtworzenie, montaż instalacji odgromowej, wykonanie pomiarów po zakończeniu prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - projekt budowlany, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - przedmiary robót, - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Plan BIOZ/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dowody potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty Jeżeli złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 7 do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą spełnianie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp., 5)Odnośnie potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1758 z późn. zm), stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach