Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA WYKONYWANIE USŁUGI SZYCIA NA MIARĘ PRZEDMIOTÓ W UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA ORAZ OBSZYWANIA UMUNDUROWANIA. SPRAWA NR 26/PN/2019.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA WYKONYWANIE USŁUGI SZYCIA NA MIARĘ PRZEDMIOTÓ W UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA ORAZ OBSZYWANIA UMUNDUROWANIA. SPRAWA NR 26/PN/2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, wraz ze zdjęciem miary, umundurowania wyjściowo-galowego dla żołnierzy zawodowych kobiet, żołnierzy mężczyzn o nietypowej budowie ciała oraz umundurowania dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP według wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ w następujących ilościach: Zamówienie podstawowe Lp Nazwa przedmiotu JM Ilość 1 Mundur galowy damski /ze spódnicą/ wojsk lądowych kpl 18 2 Mundur wyjściowy damski/ze spódnicą/ wojsk lądowych kpl 16 3 Płaszcz damski wojsk lądowych szt 23 4 Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych szt 17 5 Koszula damska koloru białego szt 32 6 Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki szt 64 7 Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki szt 64 8 Płaszcz wojsk lądowych szt 2 9 Mundur galowy wojsk lądowych kpl 2 10 Mundur męski koloru khaki (kurtka oficerska wzór 36 męska i spodnie wyjściowe) kpl 1 11 Mundur damski koloru khaki (kurtka oficerska wzór 36 damska i spódnica koloru khaki) kpl 1 12 Płaszcz oficerski wz. 36 męski kolor khaki szt 1 13 Płaszcz oficerski wz. 36 damski kolor khaki szt 1 14 Czapka rogatywka szt 1 15 Furażerka wyjściowa dla kobiet szt 1 16 Koszula biała ze stójką męska szt 1 17 Koszula biała ze stójką damska kpl 1 18 Obszycie płaszcza, munduru i czapki do stopnia kpt kpl 1 19 Obszycie płaszcza, munduru i furażerki do stopnia ppor kpl 1 Zamówienie opcja Lp Nazwa przedmiotu JM Ilość 1 Mundur galowy damski /ze spódnicą/ wojsk lądowych kpl 5 2 Mundur wyjściowy damski/ze spódnicą/ wojsk lądowych kpl 5 3 Płaszcz damski wojsk lądowych szt 5 4 Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych szt 5 5 Koszula damska koloru białego szt 5 6 Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki szt 10 7 Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki szt 10 8 Płaszcz wojsk lądowych szt 1 9 Mundur galowy wojsk lądowych kpl 1 10 Mundur męski koloru khaki (kurtka oficerska wzór 36 męska i spodnie wyjściowe) kpl 1 11 Mundur damski koloru khaki (kurtka oficerska wzór 36 damska i spódnica koloru khaki) kpl 1 12 Płaszcz oficerski wz. 36 męski kolor khaki szt 1 13 Płaszcz oficerski wz. 36 damski kolor khaki szt 1 14 Czapka rogatywka szt 1 15 Furażerka wyjściowa dla kobiet szt 1 16 Koszula biała ze stójką męska szt 1 17 Koszula biała ze stójką damska kpl 1 18 Obszycie płaszcza, munduru i czapki do stopnia kpt kpl 1 19 Obszycie płaszcza, munduru i furażerki do stopnia ppor kpl 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98393000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa spełnienia wymagań w zakresie spełniania ww. warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną