Przetargi.pl
Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim - etap I

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 67-115 Bytom Odrzański, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 38 84 022 , fax. 68 38 84 026
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
  Rynek 1
  67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie
  tel. 68 38 84 022, fax. 68 38 84 026
  REGON: 97077029600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytomodrzanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III - Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim”, obejmująca w szczególności: - roboty rozbiórkowe, - budowę ewakuacyjnej klatki schodowej z windą osobową o napędzie hydraulicznym, - budowa drugiego wyjścia ewakuacyjnego i wejścia dla niepełnosprawnych do budynku, - przebudowa części pomieszczeń biurowych, polegająca na likwidacji podziału lub na podzieleniu ich przestrzeni ściankami działowymi, - przebudowa toalet, aranżacja toalet dla niepełnosprawnych, - wykonanie dodatkowych badań konserwatorskich oraz badań archeologiczno-architektonicznych w trakcie prac budowlanych, - prace konserwatorskie i renowacyjne wg programów konserwatorskich, - remont i wzmocnienie konstrukcji sklepień i stropów , - izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne i murów elewacyjnych od strony dziedzińca oraz posadzek, - podłogi i posadzki, - wymiana tynków, powłok malarskich oraz posadzek z uwzględnieniem wyników badań konserwatorskich, - stolarka okienna istniejąca – do zachowania, - wymiana stolarki drzwiowej z zachowaniem wybranych drzwi przeznaczonych do poddania zabiegom konserwatorskim i renowacyjnym, - przebudowa istniejących kominów wentylacyjnych oraz wykonanie nowych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem kanałów istniejących oraz elementów systemowych dostosowanych do istniejących ścian – bez konieczności wykuwania kanałów, - remont poddasz, - remont i przebudowa oficyn, - remont elewacji zachodniej i północnej budynku głównego oraz północnej skrzydła zachodniego, - wykonanie nawierzchni brukowej dziedzińca z kostki granitowej, - instalację wewnętrzna wody zimnej i ciepłej, - instalację p.poż., - instalację kanalizacji sanitarnej, - instalację centralnego ogrzewania, - instalację kanalizacji deszczowej, - instalację wentylacji mechanicznej, - instalację klimatyzacji, - zasilanie i tablice rozdzielcze, - instalacje siły, oświetlenia i gniazd wtykowych, - instalacje teletechniczne, Roboty budowlane należy wykonać w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262800-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w sekcji III.1.2 i III.1.3, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie należy złożyć w oryginale razem z ofertą. 2) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 3)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.6. SIWZ należy złożyć w oryginale. 4)Wadium. 5)Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach